How to identify illegal street gamblingCum identificăm jocurile de noroc de stradă organizate ilegal

marți, 26 iunie 2012

Text: Laurențiu Neacșu – General Manager Royal Cash

From now and than, the press or the TV show some coverage of gambling illegally organized in various locations, which are severely and dramatically punished by the authorities: forfeiture, SWAT teams, etc.  Putting aside the illegal characteristic of this fact, we rarely think that the functioning of unauthorized slot machines affects several gamblers too. This situation arises as consequence of two key factors: the players are unfamiliar with the legal frame and, respectively, the activity of dissimulation/complicity of the illegal organizers. We do not refer in the present to organizers who for various reasons are not up to date with specific documentation or taxes, but to the real “pirates” of modern times who begin the exploitation when night falls, moving their equipment at the first sign of distress, and suddenly disappear if “obliviously” the slot machines gave a winning bigger than 1000 de RON.

These “pirates” are usually encountered in suburbs or in rural areas, where the arm of the law is doubtful, where people are less informed, more trustful and forgiving. The usually own small locations with having 3-4 slot machines, but there were situations when some garages or basements were filled with 20 illegal slot machines. Beyond the illegal aspect, the “pirates” offer machines with low winning percentages and services of poor (cheap drink or none at all, abjectness, defective slot machines).

How can a player identify the illegal organizers?

  1. Lack of documentation – it represents the simplest method of identifying the locations having illegal game machines. According to the law, the organizer must display in plain site the licence of organization, the regulation and individual authorization of every slot machine.
  2. Lack of identification plates – these must be visible, and together with the copy of the document of authorization they are mandatory for every slot machine.
  3. Poor state of the slot machines – the pirates usually provide old slot machines, which are in a poor state, recovered before June 2009 from various operators and they “patch” something up in order to keep them in function.

As for street gambling, they are to be found in already existing businesses (as bars, shops, etc.) and in this case the “pirates” offer to greedy owners “half-half” winnings and promise to deliver the slot machines always “tomorrow”. Or, a brief calculation of the necessary time for authorization clearly shows that: four working days are needed to open a working point ONRC and minimum five working days from the date of the moving notification, totalizing in two weeks. This is valid assuming that all documentation was drawn up sufficiently well and that no unforeseen delay will impose as holydays, etc. If the machines appear over night, clearly it is a case of no bias point/slot machines with authorization.

Another way in which both players and small businesses owners can verify the legality of gambling exploitation is by consulting with the official source, respectively the website of  Ministry of Public Finances, section Specifically Regulated Areas/Gambling/Slot-Machines Authorizations. Here one can find all authorized operators, the addresses of exploitation and the series of the slot machines. This is much like a Facebook of all games…if one is not here, well than he does not exist!Text: Laurențiu Neacșu – General Manager Royal Cash

Din când în când apar în presa scrisă sau la TV diverse reportaje cu privire la jocurile de noroc organizate ilegal în diverse locații, sancționate drastic și dramatic de autorități: confiscări, mascați etc. Mai rar însă, dincolo de caracterul ilegal al faptelor, ne gândim că există și jucători afectați de funcționarea aparatelor neautorizate. Această situație apare ca urmare a doi factori decisivi: necunoașterea cadrului legal de către jucători și, respectiv, activitatea de disimulare/complicitate a organizatorilor ilegali. Nu ne referim aici la organizatori care din diverse motive nu sunt la zi cu documentațiile specifice sau cu taxele, ci la acei adevărați “pirați” ai vremurilor moderne care își deschid exploatările la căderea serii, care își mută aparatele la primul semn de primejdie, care brusc nu mai apar dacă “din neatenție” aparatele au dat un câștig mai mare de 1000 de RON.

Acești “pirați” îi întâlnim cel mai adesea în zona periferică a orașelor sau în zona rurală, unde brațul legii este mai nesigur, unde oamenii sunt mai puțin informați, mai încrezători și mai iertători. De regulă, se ascund în mici exploatări, cu 3-4 aparate, dar au fost situații când diverse garaje sau subsoluri adăposteau până la 20 de mijloace de joc ilegale. Dincolo de aspectul ilegal, “pirații” oferă aparate cu procente mici de câștig și servicii de o calitate proastă (băutura ieftină sau de loc, mizerie, aparate defecte).

Cum pot jucătorii să identifice un organizator ilegal?

  1. Lipsa documentației – este cel mai simplu mod de a identifica locurile unde sunt aparate ilegale. Conform legii organizatorul este obligat să afișeze la vedere licența de organizare, regulamentele de joc pentru fiecare model de aparat și autorizația individuală a aparatului.
  2. Lipsa plăcuțelor de identificare – amplasate la vedere, obligatorii pentru identificarea fiecărui aparat cu documentul de autorizare afișat în copie.
  3. Condiția precară a aparatelor – pirații oferă de regulă aparate vechi, într-o condiție jalnică, recuperate din diverse zone și de la diverși operatori dinainte de iunie 2009, pentru care “cârpesc” diverse improvizații pentru a le ține în funcțiune.

În cazul jocurilor de noroc de stradă, amplasate în locații cu afaceri preexistente (baruri, magazine, etc.), “pirații” caută să ofere patronilor mai lacomi câștiguri “juma’-juma’ fără taxă” și cu promisiunea livrării de aparate “mâine”. Ori, un calcul sumar al timpului de autorizare ne arată clar: minim patru zile lucrătoare pentru deschiderea punctului de lucru la ONRC și minim cinci zile lucrătoare de la notificarea mutării, adică în total două săptămâni. Presupunând că actele sunt suficient de bine întocmite și nu apar întârzieri neprevăzute, vacanțe etc. Dacă aparatele apar a doua zi, clar nu există punct de lucru/aparate cu autorizație.

Un alt mod prin care deopotrivă și jucătorii și patronii micilor afaceri pot să verifice legalitatea exploatărilor de jocuri de noroc este prin consultarea sursei oficiale, respectiv site-ul Ministerul Finanțelor Publice, la secțiunea Domenii reglementate specific/Jocuri de noroc/Autorizații slot-machine. Aici sunt listați toți operatorii autorizați, adresele de exploatare și seriile aparatelor. Un fel de Facebook al jocurilor… cine nu este aici nu există!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.