Contractul de Asociere în participație în domeniul jocurilor de noroc

vineri, 4 ianuarie 2019
 1. PARTICULARITĂȚILE CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIE, ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC

Contractul de asociere în participație prezintă interes pentru organizatorii de jocuri de noroc în contextul în care, prin intermediul acestui contract, se materializează posibilitatea exploatării în comun a activității de jocuri de noroc și pariuri de către organizatori împreună cu unul sau mai mulți operatori economici, premise pentru oferirea de servicii complete jucătorilor, fără a fi necesar ca toate entitățile juridice implicate să dețină o licență de jocuri de noroc.

Conform prevederilor art. 1 alin. (5) din OUG 77/2009, prin excepție de la regula conform căreia jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deținătorul licenței, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun sau nu, între un organizator de jocuri de noroc și unul sau mai mulți operatori economici sau persoane fizice, între care există un contract încheiat în condițiile legii, răspunderea revenind părților contractante.

Normele Metodologice reiterează această posibilitate prin dispozițiile art. 5 alin. (3) conform cărora prin exploatarea în comun a activităților de jocuri de noroc între doi dau mai mulți operatori economici, dintre care cel puțin unul deține licență de organizare și autorizație de exploatare a activității, se înțelege ansamblul acțiunilor desfășurate în temeiul contractului încheiat în formă scrisă, care să prevadă îndeplinirea a cel puțin uneia dintre activitățile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, evidențierea încasărilor și plăților și completarea documentelor aferente activității curente, precum și alte asemenea, de către partenerul contractual, în numele și pe seama organizatorului de jocuri de noroc.

În practică, contractul la care se referă dispozițiile anterior menționate îmbracă, în cele mai multe dintre cazuri, forma asocierii în participație. Totuși, din perspectiva jocurilor de noroc, față de contractul prevăzut de Codul civil, asocierea în participațiune prezintă o serie de condiții suplimentare.

 Potrivit art. 1949 Cod civil, contractul de asociere în participație este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participație la beneficiile și pierderile uneia sau mai multor operațiuni pe care le întreprinde.

Coroborând dispozițiile Codului civil cu cele din legislația specială, din perspectiva activității de jocuri de noroc putem defini asocierea în participațiune ca fiind contractul încheiat în formă scrisă prin care o persoană juridică deținătoare a licenței de organizare și a autorizației de exploatarea a activității de jocuri de noroc împreună cu alte persoane fizice sau juridice ce contribuie cu bunuri, sume de bani sau aporturi de altă natura, participă împreună la îndeplinirea a cel puțin uneia dintre activitățile specifice jocurilor de noroc, fără a constitui o persoană juridică distinctă, cu obligația de a împărți beneficiile și pierderile rezultate.

 Atât din reglementările legale, cât și din definiție, se pot desprinde principalele particularități ale asocierii în participație.

Una dintre aceste particularități o constituie caracterul contractual al asocierii în participație. Din reglementările legale rezultă fără echivoc că asocierea în participație este un veritabil contract. Amintim că din perspectiva formală, legea specială impune obligația de a încheia contractul având ca scop exploatarea în comun a activității de jocuri de noroc în formă scrisă, acesta urmând să fie adus la cunoștința Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în termen de 5 zile de la data încheierii.

Cea de a doua  particularitate a asocierii o reprezintă lipsa personalității juridice a acesteia.

Contractul de asociere în participație este un contract amplu întrucât stabilește condițiile exploatării în comun a activităților de jocuri de noroc între doi dau mai mulți operatori economici, însă, cu toate acestea, asocierea astfel rezultată nu beneficiază de personalitate juridică.

Nefiind dotată cu personalitate juridică, asocierea nu dispune de firmă sau denumire proprie, nu are însemne distinctive, capital propriu sau sediu social.

 Lipsa personalității juridice a asocierii atrage o serie de consecințe importante și în ceea ce privește răspunderea asociatului deținător al licenței de organizare a jocurilor de noroc.

Pe de o parte, terții nu dobândesc niciun drept față de asociere și nu se pot obliga decât față de asociatul cu care au contractat. Prin urmare, răspunderea pentru obligațiile asumate în exploatarea în comun a activității de jocuri de noroc va reveni asociatului sau asociaților care s-au obligat față de terțul contractant. Cu toate acestea, dacă asociații acționează în această calitate față de terți sunt ținuți solidar de actele încheiate de oricare dintre ei.

Deși asocierea poate funcționa între un organizator de jocuri de noroc și un partener nelicențiat, răspunderea pentru respectarea condițiilor de organizare și exploatare a jocurilor de noroc aparține în toate cazurile organizatorului de jocuri de noroc, în sarcina căruia sunt stabilite în mod expres de lege.

Prin urmare, acesta nu va putea invoca existența contractului de asociere în participație sau fapta delictuală a partenerului contractual drept cauză exoneratoare de răspundere, în cazul în care  este reținută săvârșirea unei fapte contravenționale.

Totuși, organizatorul de jocuri de noroc are mijloacele de a solicita partenerului contractual să suporte prejudiciile cauzate prin neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă în cuprinsul acestuia au fost prevăzute condițiile în care se desfășoară activitatea.

Normele Metodologice prevăd conținutul minimal al contractului de asociere, stabilind  în cuprinsul art. 5 alin. (2) că acesta trebuie să prevadă îndeplinirea a cel puțin uneia dintre activitățile specifice jocurilor de noroc, constând în operarea mijloacelor de joc, evidențierea încasărilor și plăților și completarea documentelor aferente activității curente, precum și alte asemenea, de către partenerul contractual, în numele și pe seama organizatorului de jocuri de noroc.  

Ana Maria Calancea

 1. REGIMUL FISCAL AL CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIE

Regimul fiscal al asocierii în participație își găsește reglementarea în prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și în Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

În cuprinsul art. 7 pct. 14 din Codul Fiscal se regăsește definiția asocierilor în participație. Conform prevederilor anterior enunțate asocierea fără personalitate juridică este orice asociere în participațiune ce nu constituie o persoană impozabilă distinctă în înțelesul impozitului pe profit sau pe venit.

În materia impozitului pe venit, asocierea în participațiune își află sediul în dispozițiile art. 125 capitolul XII, titlul IV din Codul Fiscal.  În cuprinsul alin. (2) al acestui articol, se prevede că, în cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, asociații au obligația să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activității, care să cuprindă inclusiv date referitoare la părțile contractante, obiectul de activitate și sediul asociației, contribuția asociaților în bunuri și drepturi, cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuției fiecăruia, desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice, condițiile de încetare a asocierii.

Având în vederea faptul că asocierile în participație sunt lipsite de personalitate juridică sediul asocierii este locul principal de desfășurare a activității.

Asociatul administrator are obligația de a depune la organul fiscal competent, până la data de 15 martie a anului următor, o declarație anuală care va cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizată pe asociație, precum și distribuția venitului net/pierderii pe fiecare asociat.

Atât veniturile cât și pierderile anuale realizate în cadrul asocierii, se distribuie asociaților, proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.

Potrivit pct. 44 din Normele Metodologice de aplicare a art. 125 din Codul Fiscal, aprobate din Hotărârea Guvernului nr. 89/2018, asociatul administrator are următoarele obligații:

 1. a) să asigure organizarea și conducerea evidențelor contabile;
 2. b) să determine venitul net/pierderea obținut/obținută în cadrul asociației, precum și distribuirea venitului net/pierderii pe asociați;
 3. c) să depună o declarație privind veniturile și cheltuielile estimate, la termenele stabilite, la organul fiscal la care asociația este înregistrată în evidența fiscală;
 4. d) să înregistreze contractul de asociere, precum și orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociația este înregistrată în evidența fiscală, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia.

III. REGIMUL CONTABIL AL CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIE

În ceea ce privește organizarea și conducerea contabilității operațiunilor asocierii în participațiune trebuie să avem în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Potrivit art. 4 din actul normativ anterior enunțat, în cazul asocierilor în participație încheiate între o persoană  juridică română  şi o persoană juridică străină, contabilitatea se ține de către persoana desemnată de asociați, care răspunde potrivit legii.

Referitor la contabilitatea în cazul asocierilor în participațiune între persoane juridice străine (nerezidente), înregistrate în România, același articol prevede că în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale, asociatul desemnat prin contractul de asociere organizează și conduce evidența contabilă a asocierii, astfel încât să se poată determina informațiile și obligațiile prevăzute de lege, fără a întocmi situații financiare anuale.

Contabilitatea operațiunilor realizate în cadrul contractelor de asociere în participație este reglementată pe larg de dispozițiile pct. 424 și 425 din Ordinul Ministrului Finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, astfel:

 • Evidența asocierii în participație se organizează atât la nivelul asocierii, cât şi în contabilitatea fiecărui coparticipant cu ajutorul contului 458 “Decontări din operațiuni în participație”, analitic distinct pe fiecare coparticipant;
 • Evidența decontărilor din operațiuni în asocieri în participație, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operațiuni în asocieri în participație, precum şi a sumelor virate între coparticipanți, se realizează cu ajutorul contului 458 “Decontări din operațiuni în participație”;
 • Societatea care conduce evidența asocierii în participație ține evidență şi întocmeşte balanță de verificare distincte de cele corespunzătoare activității proprii.
 • În ceea ce priveşte imobilizările corporale şi necorporale puse la dispoziția asocierii, acestea sunt cuprinse în evidența contabilă a celui care le deține în proprietate.
 • Cheltuielile şi veniturile determinate de operațiunile asocierilor în participație se contabilizează distinct de către unul dintre asociați, conform prevederilor contractului de asociere.

La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.

 • La data bilanțului, bunurile de natura stocurilor, creanțelor, disponibilităților, precum şi  a datoriilor asocierii în participație, se înscriu în situațiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidența asocierii.

Cu ajutorul contului 458 “Decontări din operațiuni în participațiese ține evidența decontărilor din operațiuni de participație, respectiv a decontării cheluielilor și veniturilor realizate din operațiuni în participație precum și a sumelor virate între coparticipanți. Contul 458 “Decontări din operațiuni în participație este un cont bifunctional, în creditul căreia se înregistrează:

– Cheltuielile primare prin transfer din operațiuni în participație, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării (601 la 681);

– Cheltuielile transferate din operațiuni în participație, inclusive amortizarea calculate de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ține evidența operațiunilor în participație conform contractelor (601 la 681);

Din perspectiva activității de jocuri de noroc, contractul de asociere în participațiune se încheie, în cele mai multe dintre cazuri între două persoane juridice. Având în vedere faptul că, în cazul contractului prin care se exploatează în comun activitatea de jocuri de noroc și pariuri este imperativ ca unul dintre asociați să aducă ca aport licența de organizare, este important de analizat modalitatea de deducere a cheltuielilor cu amortizarea.

Conform dipozițiilor pct. 425 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29 decembrie 2014 în ceea ce priveşte imobilizările corporale şi necorporale puse la dispoziția asocierii, acestea sunt cuprinse în evidența contabilă a celui care le deține în proprietate. Prin imobilizări necorporale înțelegem active nemateriale, active necorporale, imobilizări intangibile, imobilizări imateriale, investiții nemateriale. Licența de organizare a jocurilor de noroc este inclusă în sfera imobilizărilor necorporale și prin urmare, apreciem că amortizarea mijloacelor fixe puse la dispoziția asocierii în participațiune se va realiza în patrimoniul societății care le deține.

 1. CONCLUZIE

Deși problematica pe care o naște aplicarea contractului de asociere în participație este departe de a fi încheiată, totuși, beneficiile pe care le asigură acest tip de convenție la nivel operațional sunt de netăgăduit, permițând asociaților ca, prin utilizarea eficientă a resurselor comune, să ofere clienților servicii complexe de jocuri de noroc.

text de Ana Maria CALANCEA, Avocat Stagiar Colaborator la C.A. LUCA Mihai Cătălin

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

 1. Și concluzia ii bun sau nu. Mulți îl folosesc di cauza acoperiri angajaților nu

  Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *