ReUniunea Profesioniştilor din Gambling - Ediţia a 9-a

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE ȘI DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

joi, 16 mai 2019
Nicoleta Cristina BĂRĂGAN

Nicoleta Cristina BĂRĂGAN

Senior Associate Lawyer Cabinet de Avocat Mihai Cătălin LUCA

Organismele de evaluare a conformității joacă, alături de Biroul Român de Metrologie Legală, un rol deosebit de important în industria de organizare și exploatare a jocurilor de noroc, de vreme ce acestea sunt singurele entități abilitate să certifice conformitatea unui mijloc de joc cu prevederile normelor tehnice de verificare specifice, certificare fără de care mijlocul de joc nu poate fi exploatat.

În această prezentare ne propunem să surprindem atât aspecte generale și specifice prevăzute de legislația în vigoare cu privire la condițiile de licențiere și de desfășurare a activității organismelor de evaluare a conformității, cât și cerințele reglementate recent printr-un Proiect de Ordin disponibil spre dezbatere publică pe website-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, proiect care vizează, în esență, stabilirea condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc, dar care reglementează și o serie de cerințe pe care trebuie să le îndeplinească organismele de evaluare a conformității (“Proiectul de Ordin”).

 1. Aspecte generale și specifice prevăzute de legislația în vigoare

Din perspectiva legislației aplicabile, evaluarea conformității mijloacelor de joc specifice jocurilor de noroc tradiționale se realizează de către Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organismele de evaluare a conformității.

În înțelesul OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (“OUG nr. 77/2009”), jocurile de noroc tradiționale sunt definite ca totalitatea jocurilor de noroc care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 din OUG nr. 77/2009, care se desfășoară prin mijloace de joc instalate pe teritoriul României și care nu se transmit sau realizează prin intermediul unui sistem de comunicații, respectiv internet, sistem de telefonie fixă sau mobilă ori orice alt sistem de transmisie.

Potrivit art. 3 din OUG nr. 77/2009, pentru a fi calificată drept joc de noroc o activitate trebuie să îndeplinească cumulativ anumite condiții, respectiv: (i) se atribuie câștiguri materiale, de regulă bănești, ca urmare a (ii) oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a (iii) acceptării ofertei de către participant, (iv) cu perceperea unei taxe de participare, directe sau disimulate, (v) câștigurile fiind atribuite în baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, prin (vi) selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

Pentru a putea desfășura activități specifice de evaluare a conformității mijloacelor de joc, un organism de evaluare a conformității trebuie, în primul rând, să dețină licență clasa a II-a, eliberată de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

În sensul celor de mai sus reglementează art. 19 alin. (1) din OUG nr. 77/2009, potrivit căruia “Controlul tehnic al tuturor mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și al altor mijloace de joc – pentru jocurile tradiționale – se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală sau de către organisme de evaluare a conformității, denumite în continuare firme specializate în domeniu, licențiate de O.N.J.N.”.

Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un operator economic pentru a putea obține licență clasa a II-a sunt stabilite prin alin. (1) al art. 149 din Normele metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009.

Astfel, operatorii economici trebuie să fie autorizați să desfășoare activitatea economică pentru care solicită licența și care urmează să fie prestată și în domeniul jocurilor de noroc. Această condiție se traduce, prin raportare la organismele de evaluare a conformității mijloacelor de joc, prin aceea că trebuie să fie înființate conform legii și să aibă ca obiect de activitate activități de testări și analize tehnice, cod CAEN 7120.

Totodată, operatorii economici trebuie să facă dovada că dețin personalul și mijloacele necesare în vederea desfășurării activității, să depună certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu înregistrează debite restante către bugetul de stat, iar reprezentanții legali trebuie să depună declarații din care să rezulte că nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea și că nu se află într-o stare de incompatibilitate.

În plus față de condițiile generale, Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 reglementează anumite condiții specifice pe care organismele de evaluare a conformității trebuie să le îndeplinească, respectiv:

 1. să facă dovada că dețin cel puțin una dintre următoarele certificări ISO: ISO 17025 și/sau ISO 17020;
 2. să nu se afle în relație de interdependență cu un organizator de jocuri de noroc, de natură să împiedice desfășurarea activității;
 • să depună certificate de cazier judiciar emise de autoritățile române sau documente similare emise de autoritățile competente străine, din care să rezulte că operatorul economic și reprezentanții săi legali nu au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea.

În anexa nr. 6 b) secțiunea VIII. din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 sunt prevăzute în detaliu documentele necesar a fi depuse de către organismele de evaluare a conformității la Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în vederea obținerii licenței clasa a II-a.

Acestea sunt următoarele:

 • opisul documentelor depuse;
 • certificat de înmatriculare la oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate;
 • certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului/document similar emis de autoritate, din care să rezulte cel puțin următoarele:
 • elementele de identificare ale operatorului economic, respectiv – forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare și alte date de identificare;
 • capitalul social subscris și vărsat;
 • structura acționariatului sau a asociaților, după caz;
 • numele, prenumele și adresa reprezentanților legali;
 • obiectul principal de activitate, conform reglementărilor legale;
 • sediile secundare înregistrate și adresele acestora;
 • actul constitutiv al societății;
 • dovada deținerii a cel puțin uneia dintre acreditările ISO 17025 sau ISO 17020;
 • declarație de conformitate a serviciilor pe care operatorul economic le va desfășura în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc;
 • declarație a reprezentantului legal care să ateste că operatorul economic nu se află în relație de interdependență, de natură să împiedice desfășurarea activității, cu niciun organizator de jocuri de noroc; precum și
 • orice alte date și informații solicitate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Documentația de mai sus trebuie să fie însoțită de cererea-tip, al cărei model este prezentat în capitolul 2 din anexa nr. 6 b) din Normele metodologice.

 1. Evaluarea conformității mijloacelor de joc din perspectiva Proiectului de Ordin

Distinct, se impune, astfel cum am menționat anterior, să surprindem în cadrul acestei prezentări anumite condiții cu privire la organismele de evaluare a conformității reglementate recent prin Proiectul de Ordin disponibil pe website-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Cu titlu preliminar, reiterăm, spre informarea cititorilor, că Proiectul de Ordin se află în dezbatere publică și poate suferi modificări până la momentul adoptării.

În esență, în ceea ce privește cerințele privind organismele de evaluare a conformității mijloacelor de joc, Proiectul de Ordin cuprinde atât reglementări care sunt menite să detalieze cerințele deja stabilite de legislația în vigoare, tratate în cadrul secțiunii I de mai sus, cât și reglementări suplimentare.

În forma disponibilă la acest moment, Proiectul de Ordin aduce, printre altele, precizări cu privire la forma de organizare sub care își poate desfășura activitatea un organism de evaluare a conformității mijloacelor de joc.

Astfel, sunt reglementate cerințele ca organismul de evaluare a conformității să fie înființat în temeiul legislației naționale și să aibă personalitate juridică. Asta înseamnă că, în situația adoptării Proiectului de Ordin în forma actuală, organismele de evaluare a conformității mijloacelor de joc nu vor putea să își desfășoare activitatea în forma de organizare a sucursalei, cea din urmă fiind entitate fără personalitate juridică. În concret, organismele de evaluare a conformității vor putea opera în România numai ca societate română sau filială  a unei societăți străine.

Totodată, Proiectul de Ordin instituie cerința ca organismele de evaluare a conformității mijloacelor de joc să fie acreditate/recunoscute și/sau auditate anual de organismul național de acreditare, RENAR, în condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (“Regulamentul (CE) nr. 765/2008”).

Nu în ultimul rând, menționăm că Proiectul de Ordin detaliază și cerințe specifice structurale, de imparțialitate și de confidențialitate pe care trebuie să le respecte organismele de evaluare a conformității mijloacelor de joc.

 • Desfășurarea activității de către organismele de evaluare a conformității

Odată obținute (i) licența clasa a II-a din partea Comitetului de Supraveghere din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și, din perspectiva textului actual al Proiectului de Ordin, (ii) acreditarea/recunoașterea din partea organismului național de acreditare, RENAR, în condițiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 765/2008, organismele de evaluare a conformității sunt abilitate să desfășoare activități specifice de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție a mijloacelor de joc.

În concret, organismele de evaluare a conformității/Biroul Român de Metrologie Legală realizează controlul tehnic al mijloacelor de joc prin următoarele modalități: (i) aprobări de tip, (ii) verificări tehnice inițiale, (iii) verificări tehnice periodice, (iv) verificări tehnice efectuate după reparații.

Atât noțiunea de aprobare de tip, cât și noțiunea de verificare tehnică primesc, prin Proiectul de Ordin, o definiție, după cum urmează:

 1. aprobarea de tip este definită ca ansamblul operațiunilor prin care se atestă conformitatea unui tip (model) de mijloc de joc cu prevederile normelor tehnice de verificare care îi sunt aplicabile; iar
 2. verificarea tehnică este definită ca ansamblul de operațiuni prin care se atestă conformitatea unui mijloc de joc cu tipul aprobat și cu prevederile normelor tehnice de verificare care îi sunt aplicabile.

După cum se poate observa, mijloacele de joc sunt supuse, pe toată “durata de viață” a acestora, verificărilor realizate de către organismele de evaluare a conformității sau de către Biroul Român de Metrologie Legală, în vederea certificării permanente a conformității parametrilor mijloacelor de joc cu cerințele tehnice aplicabile.

 1. Concluzii

De vreme ce exploatarea mijloacelor de joc este condiționată de obținerea certificărilor specifice din partea organismelor de evaluare a conformității sau din partea Biroului Român de Metrologie Legală prin care să se stabilească îndeplinirea cerințelor tehnice aplicabile, este de necontestat importanța activității de evaluare a mijloacelor de joc prin raportare activitatea de organizare și exploatare a jocurilor de noroc.

de Nicoleta Cristina BĂRĂGAN

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *