The casino in Govora, an unfinished architectural monument Cazinoul din Govora, un monument arhitectural neisprăvit

luni, 13 decembrie 2010

The first female architect in Romania and Europe, Virginia Haret-Andreescu, settled the foundation of several architectural monuments and designed the construction plans of the Casino in Govora. The building where the gamblers would have been welcomed was partially opened on 1930, but has never been finished. 

 

Govora Casino, designed by the first female architect in Europe

Virginia Haret-Andreescu, born on June 21, 1894, the niece of the great painter Ion Andreescu, married Spiru Haret’s son, great mathematician and reformer of the Romanian education system. At age 18 she became the first woman who joined the European architects, then entered the Architecture School, and at the same time, she attended the classes of Bell Arte Academy. From 1923, Virginia Haret-Andreescu worked for the technical department of the Ministry of Education, than retired in 1947. She was the first woman to hold the position of general inspector architect. Between the two wars, she represented Romania to the International Architecture Congresses, in Rome, Paris, Moscow, Brussels and she was awarded many times for her projects. She designed many architectural plans for the monuments, either for the Romanian state, or for private buildings; we must note the palace of the former Romanian Youth Association, a gable situates on Calea Victoriei- one of the first blocks made of reinforced concrete- the administrative pavilion and the underground outhouses of Baneasa Airport, Cantemir Voda and Gheorghe Sincai Highschool buildings in Bucharest. Along her career as first architect woman in Europe, she hallmarked a great work of art and created her reputation.

Govora Resort, founded on the decision of the Prime Minister Bratianu

The history of Baile Govora is connected to two important personalities: I.C.Bratianu, former Prime Minister, and N.Popescu Zorileanu, general and physician who established the base of this resort almost 130 ago. The resort was focused on treating lounges disease, and rheumatic problems.

The development of the resort was a result of the medical research that had the contribution of several important people of the time, as engineer Anghelr Saligny and A. Bernard, the head of the chemistry lab within the University of Bucharest.

In 1883, due to the value of the water discovered, on the decision of the Prime Minister Bratianu, by land exchange, the state becomes the owner of certain mineral digging and relying of the preliminary studies, the set up of the future spa resort begins. The resort developed and was leased in 1910 by the Private Association Govora- Calimanesti, responsible for the construction of the Pavilion, Casino and some hotels in the area.

The sad story of the casino where there was no betting

Between 1928 and 1929, following the architectural plans of Virginia Haret-Andreescu, the construction of the casino started. The architectural masterpiece has been designed in eclectic style (architectural project that mixes several periods and styles that have the same common line of color, texture, form, and finishes; generally, a short number of neutral colors and materials is chosen, with different models or textures)

Placed in the central part of the city, the construction was designed to have two symmetrically wings. One of them, never built, yet, was supposed to host a fancy theatre, and the second, just on the project level was designated to the casino. Today, in the central park of Govora, within the building designed by Spiru Haret’s daughter in law is an abandoned cinema.

Govora Calimanesti Association that leased the mineral water exploitation and developed great projects, but also decided on constructing some very special architectural buildings, disappeared because of the decline of the Marmorosch Blank Bank, one of the oldest local banks, founded by Iacob Marmorosch. Well known for its great importance at the beginning of the 20 th, for the involvement within the Romanian policy, but also for the resonant insolvency in 1931, the loan institution was closed down on its 1000 years inauguration. The nationalization brought the resort in the eyes of the Romanians, a period when Govora was reorganized and host a large number of tourists. Within the communist period, the casino was not a healthy relaxing method, and therefore the building was transformed into a cinema and became protected by the Movie Association of the time, RTADEF today

According to the information published by the Cityhall from 1995 until now the cinema was closed and the thieves devastated the goods inside. Even if it is on the patrimony list of the Ministry of National Patrimony and Culture, the cinema in Govora has not entered the preservation program.

The Mayor of Govora, Mihai Mateescu, wants to rehabilitate the cinema. He says that the cinema needs rehabilitation, it is a patrimony building type C, and the first step to do that is to achieve the project. At the same time, the Mayor hopes to find some investors and together with the tourism operators in the area, to make Baile Govora an attractive site.

A pearl of the interwar period, Govora is now at peace. The famous hot springs are clogged up, even closed, the ladies and gentlemen are not here anymore, the unionists who used to treat their diseases within the communist period are no longer visiting…Prima femeie-arhitect din România și din Europa, Virginia Haret-Andreescu, cea care a pus bazele mai multor monumente arhitecturale a realizat planurile construcției cazinoului Govora. Clădirea care ar fi trebuit să-i întampine pe amatorii jocurilor de noroc din stațiune, a fost dată parțial în folosință în anul 1930, dar nu a fost terminată niciodată.

 

Cazinoul Govora, proiectat de prima femeie-arhitect din Europa

Virginia Haret-Andreescu, născută la 21 iunie 1894, nepoata marelui pictor Ion Andreescu, s-a căsătorit cu fiul lui Spiru Haret, ilustrul matematician și reformator al învățământului românesc. La 18 ani cea care avea să devină prima femeie din râdul arhitecților europeni, a intrat prima la Școala superioară de Arhitectură, terminând-o cu foarte bine și, în același timp, a urmat și Belle-Arte. Din 1923 Virginia Haret-Andreescu a lucrat în serviciul tehnic al ministerului Educației naționale, de unde s-a pensionat în 1947. A fost prima femeie care a ajuns la gradul de arhitect inspector general. În perioada dintre cele două Războaie mondiale, a reprezentat România la Congresele internaționale de arhitectura la Roma, Paris, Moscova, Bruxelles și a fost premiată de nenumărate ori de-a lungul carierei pentru proiectele sale. Aceasta a realizat multiple planuri de arhitectură, ce vizau clădiri monumentale, fie de stat, fie vile particulare, printre care se numără palatul fostei societăți Tinerimea Română, un fronton de clădiri pe Calea Victoriei – printre primele blocuri de beton armat – pavilonul administrativ și dependințele subterane ale aeroportului Băneasa, liceele Cantemir Vodă și Gheorghe Șincai din București. De-a lungul carierei sale prima femeie-arhitect din Europa și-a pus amprenta asupra unor opere mărețe și și-a creat un renume mondial.

Stațiunea Govora, fondată la inițiativa lui I.C. Brătianu

Istoricul staţiunii Băile Govora este legat de numele a două personalităţi: I.C. Brătianu, fost prim-ministru al României, şi al generalului doctor N. Popescu Zorileanu, care în urmă cu 130 de ani au pus bazele acestui aşezământ profilat pe tratarea afecţiunilor căilor respiratorii şi reumatismale.
Dezvoltarea staţiunii se datorează si cercetării medicale la care şi-au adus contribuţia oameni de seamă ai acelor timpuri, precum inginerul Anghel Saligny și A. Bernard, şeful laboratorului de chimie al Universităţii Bucureşti.

În 1883, dată fiind valoarea apelor descoperite, la iniţiativa prim-ministrului Brătianu, prin intermediul unor schimburi de terenuri, statul devine proprietarul acestor zăcăminte minerale şi în urma studiilor preliminare a început amenajarea viitoarei staţiuni balneoclimaterice. Staţiunea a început să se dezvolte continuu și a fost concesionată în anul 1910 de la stat de societatea particulară Govora – Călimăneşti, responsabilă pentru construcția Pavilionului, a Cazinoului și a câtorva hoteluri din zonă.

Trista poveste a cazinoului unde nu s-a pariat niciodată

Între anii 1928 – 1929, după planurile Virginiei Haret-Andreescu a pornit construcția cazinoului din stațiunea Govora. Capodopera arhitecturală a fost proiectată în stil eclectic (n.red – proiect arhitectural ce cuprinde mai multe perioade și stiluri care au în comun aceleași trăsături legate de culorile, texturile, formele și finisajele folosite; în general era aleasă o gama restrânsă de culori neutre și materiale cu diferite modele sau texturi).

Situată în parcul central al orașului, construcția urma să aibă două aripi, simetrice. Una dintre ele, cea care a apucat sa fie ridicată, găzduia o cochetă sală de spectacole, iar cea de-a doua, rămasă doar la stadiul de planșetă, ar fi urmat să fie destinată cazinoului. Astăzi, în parcul central din Govora, în clădirea proiectată de nora lui Spiru Haret se află un cinematograf părăsit.

Societatea Govora – Călimăneşti, care a concesionat exploatarea apelor minerale și a dezvoltat proiecte de anvergură în domeniu, dar a și dispus construirea unor imobile cu o valoare arhitecturală deosebită, a dispărut din cauza căderii Marmorosch Blank Bank, una dintre cele mai vechi bănci de la nivel local, înființată în 1848 de către Iacob Marmorosch. Renumită pentru importanța pe care a avut-o la începutul anilor 1920, pentru implicarea în politica românească, dar și pentru răsunătorul ei faliment din 1931, instituția de creditare a fost desființată la împlinirea a 100 de ani de la inaugurarea sa. Naționalizarea a readus stațiunea în centrul atenției românilor, perioadă în care Govora a avut parte de o serie de modernizări și de un alt mare aflux de turiști. Însă, în perioada comunistă cazinoul nu reprezenta o variantă sănătoasă de relaxare astfel că imobilul a fost transformat în cinematograf și a intrat sub ocrotirea Întreprinderii de Film de la acea vreme, echivalentul RADEF-ului de astăzi.

Potrivit informațiilor publicate de primăria Govora, din 1995 până în prezent, cinematograful a fost închis, iar hoții au furat și au devastat bunurile din edificiu. Deși se găsește pe lista clădirilor de patrimoniu ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cinematograful din orașul Govora nu a intrat nici măcar în programul de conservare.

Actualul primar al localității Govora, Mihai Mateescu, vrea să reabiliteze cinemtograful Băile Govora. Acesta susține că cinematograful trebuie reabilitat pentru că este o clădire de patrimoniu de tip C, iar un pas inițial în acest sens este realizarea proiectului. Totodată, primarul speră ca împreună cu operatorii de turism din zonă, Pavilionul de Băi, punctul de atracție al staţiunii, să fie găsiţi eventuali investitori.

Perlă a turismului în perioada interbelică, Govora se stinge astăzi, cu fiecare zi ce trece. Celebrele sale izvoare cu ape minerale sunt colmatate, închise sunt, în mare parte, și băile, iar domnii și domnițele nu mai sunt de multă vreme, nici sindicaliștii care-și tratau aici boalele sub comunism nu-i mai calcă acum pragul.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.