Regulamentului General privind Protecția Datelor -Drepturile persoanelor vizate de GDPR

Continuăm să vă prezentăm informații importante extrase din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. În ediția de față vom dezvolta aspecte ce țin de Drepturile persoanelor vizate de RGPD.

 

CAPITOLUL III: Drepturile persoanei vizate

Secţiunea 2: Informare şi acces la date cu caracter personal

 

Art. 13: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

 

(1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:

 1. a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
 2. b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
 3. c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic

al prelucrării;

 1. d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;
 2. e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 3. f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

(2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:

 1. a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 2. b) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
 3. c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
 4. d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 5. e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
 6. f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

 

Art. 14: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată(GDPR)

 

GDPR

(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii:

 1. a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;
 2. b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
 3. c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;
 4. d) categoriile de date cu caracter personal vizate;
 5. e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
 6. f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

(2) Pe lângă informaţiile menţionate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:

 1. a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 2. b) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;
 3. c) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
 4. d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
 5. e) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 6. f) sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
 7. g) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) Operatorul furnizează informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2):

 1. a) într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 2. b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau
 3. c) dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

(4) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă şi în măsura în care:

 1. a) persoana vizată deţine deja informaţiile;
 2. b) furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligaţia menţionată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective. În astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;
 3. c) obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidenţa căruia intră operatorul şi care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau
 4. d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul unei obligaţii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul.

GDPR

 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) urmează să fie pus direct în aplicare în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Pentru mai multe informații recomandăm consultarea Ghidului privind Responsabilul cu protecția datelor (DPO), accesibil în secțiunea specială privind Noul Regulament de pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.

Anton Vlad, organizator Entertainment Arena Expo: “EAE este principalul loc de întâlnire al industriei de gambling din Europa Centrală și de Est”

Entertainment Arena Expo

Vă propunem o avanpremieră a celei de-a 12-a ediții a lui Entertainment Arena Expo ce va avea loc anul acesta în perioada 3-5 Septembrie la Centrul Expozițional Romexpo, realizând acest interviu cu Anton Vlad, organizatorul acestei expoziții de tradiție pentru industria jocurilor denoroc. Principala noutate a ediției 2018 o reprezintă noua hală din cadrul centrului expozițional, spațiu ce le va permite organizatorilor să desfășoare un eveniment cu adevărat de anvergură internațională începând din acest an.

 

Te rog să ne spui pentru început care sunt cifrele definitorii (date despre nr. de standuri, nr. vizitatori, care a fost suprafața, în metri pătrați, pe care s-a întins expoziția?, etc) cu care ați închis ediția de anul trecut a lui EAE? Care ar fi concluziile ediției 2017?

 

Entertainment Arena Expo a păstrat ritmul de creștere din ultimii ani, ediția 2017 înregistrând un nou record atât la nivelul spațiului de expunere, cât și al vizitatorilor. Expoziția a avut o suprafață brută de expunere de 7552 de metrii pătrați, găzduind standurile a 61 de expozanți. Din punctul de vedere al cifrelor vizitatorilor, au fost înregistrate 2395 de intrări, contorizate în cele trei zile de desfășurare a expoziției. Din totalul vizitatorilor, 20,3% au fost din afara României, principalele țări de proveniență a acestora fiind Bulgaria, Marea Britanie, Polonia, Italia și Serbia.

 

Cu ce vine nou Entertainment Arena Expo în acest an?

 

La ediția a 12-a EAE, principala noutate o reprezintă noua hală din cadrul centrului expozițional, spațiu ce ne va permite desfășurarea unui eveniment cu adevărat de anvergură internațională începand din acest an. Cu toate că până în acest moment, atmosfera era pe departe una dintre cele mai animate dintre evenimentele de gen din Europa, lipsa infrastructurii a reprezentat principalul neajuns până la această ediție. Noua hală dispune de posibilități tehnice moderne, atât noi ca organizatori, cât și expozanții având acum la dispoziție un spațiu adecvat, pe care EAE l-a așteptat de mulți ani.

 

Care crezi că vor fi sectoarele cu cea mai importantă creștere în cadrul EAE, ediția 2018?

 

Sectorul jocurilor land-base rămâne cel mai important ca evoluție, urmat, evident, de sectorul online. Însă, nu cred că este un sector care să nu fi înregistrat o creștere, întrucât în expoziție s-au consolidat și sectoarele reprezentate de piața de pariuri, precum și a celor ce oferă servicii și componente adiacente.

 

Cum ai caracteriza EAE în acest moment? Încearcă să-i faci o descriere completă. Este locul în care…

 

EAE este principalul loc de întâlnire al industriei de gambling din Europa Centrală și de Est. Acesta a fost obiectivul stabilit de ceva timp și care s-a concretizat la edițiile anterioare. Ediția din acest an va confirma și întării această poziție a expoziției din România, în primul rând prin suprafața de expunere ce a ajuns la aproape 12.000 de metrii pătrați bruți.

 

Cum vezi piața de gambling din România în acest moment? Este o piață activă și în continuă dezvoltare. De altfel, în cadrul EAE se simte prezența unui număr cât mai mare de expozanți și a unor exponate cât mai variate, acest lucru vorbind de la sine.

 

Care sunt obiectivele pe care și le-a propus Entertainment Arena Expo în următorii 5 ani?

Încă de la edițiile anterioare, am constatat, din declarațiile expozanților, că sunt mulți vizitatori care nu se mai limitează doar la afacerile sau parteneriatele din România, ci discută potențiale colaborări pentru întreaga zonă. În urma tuturor evoluțiilor EAE, obiectivul stabilit este consolidarea poziției de lider în Europa Centrală și de Est prin creșterea suprafeței de expunere și atragerea cât mai multor vizitatori externi.

Dan Iliovici a fost demis din funcția de Președinte al ONJN

Guvernul l-a revocat din funcția de Președinte al Oficiului Național pentru  Jocuri de Noroc pe domnul Dan Iliovici care ocupa postul din Martie 2017.

Iliovici a fost înlocuit cu domnul Sebastian Ionescu, fostul Director General a Direcției de Informatizare și Monitorizare din ONJN.

Odată cu schimbarea Președintelui au fost schimbați Vice-Președintele, Valentin Korman, și Secretarul General a instituției, Florin Preda. Noul secretar general al instituției este domnul Tudor Șimota, care până acum a fost Directorul General a Direcției de Control a ONJN.

Se pare că fosta conducere a fost schimbată pe motiv că în exercitarea atribuțiunilor ar fi afectat nefondat o serie de agenți economici din industria de jocuri de noroc.

Nou numita conducere este formată din persoane care vin din interiorul instituției și sperăm să trateze cu profesionalism toate situațiile cu care se vor întâlnii în activitatea lor viitoare.

GDPR – reglementarea care impactează orice industrie

GDPR

După îndelungate discuţii Regulamentul European privind protecţia datelor cu caracter personal a fost adoptat de Parlamentul European pe 14 aprilie 2016 şi a intrat în vigoare pe 25 mai 2016 (“GDPR”). Cu toate acestea, data de referinţă, cea care dă bătaie de cap oricărei industrii şi oricărei societăţi care prelucrează date cu caracter personal este 25 mai 2018, mai puţin de 3 săptămâni de acum încolo, dată la care acest regulament devine aplicabil.

Dar ce înseamnă date cu caracter personal, respectiv prelucrarea de date cu caracter personal şi de ce ne preocupă începând cu 25 mai 2018 mai mult decât astăzi?

Datele cu caracter personal înseamnă orice infor­maţii privind o persoană fizică identificată sau iden­tificabilă (“persoana vizată”), o persoană identi­fi­cabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un iden­tificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, cultural sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Domeniul era reglementat anterior în baza Directivei privind Protecţia Datelor din 1995, implementată în legislaţia românească prin legea 677/2001. Diferit faţă de vechea directivă europeană, GDPR este mult mai voluminos, cu 99 articole faţă de 34 câte avea directiva, pe lângă cele 173 de considerente din preambul şi, dată fiind natura sa juridică – regulament european – nu mai trebuie implementat prin legislaţia naţională precum instrumentul vechi – directiva – având efect direct pe teritoriul fiecărui stat membru UE.

GDPR

GDPR

Scopul GDPR a fost să modernizeze şi armonizeze protecţia datelor pe tot teritoriul UE. Cu toate acestea rămâne problematic în ce măsură acest scop a fost atins, având în vedere că rămân aproape 50 de puncte deschise, în care statele membre sunt lăsate să detalieze, completeze, dacă nu chiar să amendeze (într-o oarecare măsură) prevederile GDPR.  Este astfel un lucru asumat că aplicarea acestui regim juridic va continua să difere de la un stat membru la celălalt. În acest sens, proiectul de lege privind măsurile de punere în aplicare a GDPR se află în prezent la Camera Deputaţilor în vederea avizării de către comisiile parlamentare. Din informaţiile publicate pe pagina Camerei Deputaţilor, rezulta că, până la acest moment, nu au fost încă finalizate dezbaterile în cadrul comisiilor parlamentare. Data la care s-ar împlini termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final ar fi 26 iunie 2018. Cu toate că, potrivit GDPR, statele membre au obligaţia de a notifica Comisiei Europene normele adoptate în vederea aplicării Regulamentului nr. 679/2016 până la 25 mai 2018, este posibil ca proiectul de lege să nu fie aprobat şi publicat până la acea dată.

GDPR menţine principiile generale prevăzute în directiva din 1995, dar totodată cuprinde o multitudine de amendamente substanţiale care duc la necesitatea unei reevaluări complexe a tuturor activităţilor ce implică utilizarea datelor cu caracter personal. În cele ce urmează nu ţinem să facem o trecere în revistă a tuturor acestor modificări, dat fiind volumul acestui regulament probabil am ocupa întreaga ediţie curentă a revistei, dar încercăm să le menţionăm pe cele pe care le-am considerat a avea un impact major.

Astfel, cea mai importantă dintre toate celelalte este ridicarea substanţială a nivelului sancţiunilor. Substanţial este un cuvânt mult prea blând, în condiţiile în care în baza legii 677/2001 amenda contravenţională se ridica la maxim 50.000 RON, în baza GDPR autorităţile de supraveghere pot aplica amenzi care să ajungă până la 4% din cifra de afaceri mondială totală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior (ceea ce în cazul unor societăţi care operează pe mai multe pieţe devine şi mai împovărător) sau până la 20 milioane de EUR, luându-se în calcul valoarea cea mai mare.

Aplicarea GDPR a fost extinsă în afara UE, aceasta fiind una din schimbările juridice fundamentale. Astfel, dacă aplicarea vechii directive a fost legată în general de jurisdicţia de reşedinţă a operatorului în (pentru nuanţe, vezi jurisprudenţa CJUE în speţa Google Spania – vs. AEPD şi Mario Costeja Gonzales ECJ C-131/12), noul GDPR specifică în mod clar că se aplică tuturor operatorilor de date ce oferă bunuri sau servicii către persoane individuale dintr-unul sau mai multe state membre UE, indiferent de locul de reşedinţă al operatorilor sau împuter­niciţilor privind prelucrarea datelor, fie ei stabiliţi şi în afara UE.

Dacă în baza directivei din 1995 răspunderea pentru prelucrarea datelor revenea exclusiv operatorilor de date, în baza GDPR, în funcţie de modalitatea de operarea a datelor, respectiv cine are cu adevărat controlul asupra manipulării lor, răspunderea poate incumba şi persoanei împuternicite cu prelucrarea de date, riscul fiind astfel împărţit.

În baza GDPR a apărut obligaţia de a numi un Responsabil cu Protecţia Datelor (aşa-numitul Data Protection Officer sau DPO). Acesta va avea rolul, în particular, de a informa şi sfătui angajaţii operatorului sau persoanei împuternicite cu prelucrarea de date cu caracter personal pentru care lucrează, de obligaţiile lor în acest domeniu şi totodată va monitoriza respectarea pre­vederilor GDPR şi a legislaţiei naţionale în domeniu.

În ceea ce priveşte securitatea da­telor, în baza directivei din 1995 exista deja obligaţia să fie imple­mentate măsuri tehnice şi organi­za­ţionale pentru a asigura un nivel de securitate adecvat, GDPR vine acum şi stabileşte obligaţia de a demonstra confor­marea cu cerinţele de securi­tate şi face astfel referire la Coduri interne de conduită şi certificare. Iar cerinţele de securitate se extind, pentru a include şi disponi­bilitatea datelor, faţă de prezent când se vorbea numai de confidenţialitatea datelor.

GDPR stabileşte obligaţia de a notifica autoritatea de supraveghere, în Ro­mâ­nia autoritatea cu nume lung – respectiv Auto­ritatea Naţională pen­tru Supravegherea şi Protecţia Da­telor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) în cazul încălcării secu­rităţii datelor cu caracter personal, nu mai târziu de 72 de ore de la data la care operatorul a luat cunoştinţă de aceasta. În cazul în care notificarea nu a putut fi făcută în maxim 72 de ore, aceasta trebuie însoţită de explicaţii motivate privind întârzierea. Mai mult, trebuie infor­mate imediat persoanele afectate dacă incidentul poate antrena riscuri semnificative pentru ele.

Nu în ultimul rând, drepturile noi recunoscute persoanelor vizate de GDPR, cum ar fi dreptul la porta­bilitatea datelor şi dreptul de a cere restricţionarea prelucrării pot avea un impact semnificativ în plan opera­ţional, sistemele operatorilor trebuind reconfigurate pentru a permite con­for­marea cu aceste drepturi.

În trecut, legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal a fost nepopulară pentru mulţi operatori de jocuri de noroc şi pentru partenerii lor contractuali şi nu a fost neapărat luată în considerare în mod explicit sau extensiv. În viitor însă, mai ales în domeniul online, minimizarea rele­vanţei conformării în acest domeniu se poate dovedi a fi foarte scumpă. Cele de mai sus se vor a fi doar sclipiri ale unei legislaţii care reprezintă un adevărat punct de cotitură şi totuşi suficiente pentru a arăta că este crucial ca operatorii de jocuri de noroc să îşi revizuiască şi adapteze sistemele noului regim juridic de urgenţă.

Faceţi jocurile!

DAN ILIOVICI, Președinte ONJN: “Îmi doresc o industrie responsabilă, o protecție adecvată a jucătorilor, respectarea cadrului legislativ”

Dan Iliovici

Vă oferim un interviu cu președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Dan Iliovici. L-am invitat să ne facă o radiografie a situației din domeniul jocurilor de noroc și să ne ofere cât mai multe informații de actualitate și de interes pentru toții actorii pieței de la noi.

 

Cu ce probleme v-ați întâlnit odată cu preluarea funcției? Mai există probleme pe care le întâlniți în exercitarea atribuțiunilor?

 

Probleme?! O introducere abruptă… Mai degrabă le-aș numi “provocări”.

Gândiți-vă la cineva care a lucrat (de o viață) în așa-numitul “mediu privat”, și care peste noapte se mută la stat. Diferențele sunt mari, să nu zic uriașe, începând cu aspectele ce țin de cultura organizațiilor și terminând cu constrângerile – în primul rând cele legate de buget. Mai sunt și chestiuni legate de mentalități…

Nu sunt probleme insurmontabile. Doar că uneori am avut senzația de împotmolire, de alergare prin apă.

Cu toate acestea, nu mi-a dispărut entuziasmul. Îmi doresc o industrie responsabilă, o protecție adecvată a jucătorilor, respectarea cadrului legislativ.

 

Cum a arătat în anul 2017 industria jocurilor de noroc din țara noastră?

2017 a fost un an ”normal”. Am avut stabilitate în ce privește cadrul legislativ specific industriei noastre, stabilitate în privința pieței. Cea mai importantă dezvoltare a fost pe segmentul jocurilor online, unde am ajuns la 21 operatori în decembrie 2017.

Iată o scurtă radiografie a industriei, în cifre:

 • 025 sloturi autorizate
 • 521 AWP-uri – aparate cu câștig limitat autorizate
 • 335 agenții de pariuri autorizate / 25 operatori de pariuri în cotă fixă
 • 377 organizatori de jocuri de noroc licențiați clasa a I –a
 • 314.331.000 lei total taxe jocuri de noroc pentru 698 agenți economici (licențiați clasa I și clasa a II-a)
 • 224 petiții soluționate
 • 093 acțiuni de control – 9.576.000 lei amenzi aplicate

 

Cum caracterizați industria noastră de jocuri? Este o industrie matură, în dezvoltare…? De ce?

 

A fost subliniat de nenumărate ori faptul că reglementarea domeniul jocurilor de noroc din țara noastră este dată ca exemplu de bune practici la nivelul statelor UE. Este, de asemenea, apreciat modul de organizare și funcționare al autorității responsabile cu gestionarea acestei industrii, ONJN, iar “răspunsul” pieței este pe măsură: avem o dezvoltare organică, o piață concurențială, stabilă, cu reglementări clare și proceduri transparente. Sunt aspecte pozitive, de care ține cont orice investitor, indiferent de industrie.

Nu spun că totul este perfect, sau că nu sunt lucruri ce pot fi (și trebuie) îmbunătățite. Inclusiv în ce privește activitatea Oficiului. Dar vreau să asigurăm pe toată lumea de buna noastră credință și să invităm la o abordare constructivă a diferendelor, a punctelor de vedere ce par uneori ireconciliabile. Invităm la un parteneriat industrie – autoritate. Piața jocurilor de noroc cunoaște o dinamică continuă, în special pe parte tehnologică, și ne așteptăm la o dezvoltare organică, care să ”țină pasul” cu această evoluție.

 

Se poate spune că în România, la ora actuală, mai există jocuri la negru? (Dacă da vă rugăm să ne oferiți câteva exemple descoperite de când ați preluat funcția).

 

Apreciem că piața neagră a cunoscut o diminuare semnificativă în urma adoptării noului cadrul legal. De la zero operatori de jocuri online licențiați înainte de 2015, am ajuns la peste 20 astăzi. Deci, practic s-a deschis piața online.

În ce privește aparatele slot-machine operate fără a deține licență și/sau autorizații de exploatare, am beneficiat și de sprijinul operatorilor care funcționează legal, cei care ne-au semnalat locații unde existau indicii că sunt exploatate aparate la negru. Oricine organizează jocuri la negru reprezintă un concurent neloial față de cei care plătesc taxele și impozitele prevăzute în lege.

Mai mult, jucătorii au ințeles că este ilegală participarea la jocuri neautorizate, și că beneficiază de protecție doar dacă joacă pe site-uri legale.

Urmare a controalelor efectuate în 2017, au fost indisponibilizate 241 de mijloace de joc, reprezentând 205 aparate de joc de tip slot-machine, 26 de terminale slot machine online și 10 mese de poker.

 

Aici cred că trebuie facută o precizare foarte importantă: dacă industria jocurilor de noroc nu este reglementată, sau dacă este reglementată prost, iar operatorii care doresc să activeze legal pe o piață se lovesc de bariere (ziduri) ce fac ineficientă activitatea lor din perspectiva respectării tuturor cerințelor legale, atunci piața respectivă se va confrunta cu un amplu fenomen de jocuri la negru.

 

Indiferent de modul de reglementare, cererea pentru acest tip de activitate / distracție există. Oamenii vor să joace – au făcut-o din antichitate, și o vor face, cu siguranță, și în viitor. Este însă foarte important ca cei care oferă acest serviciu – de organizare de jocuri de noroc – să o poată face legal, responsabil, în baza unor reglementări clare, echitabile, aplicabile. Iar piața să fie supravegheată, monitorizată, controlată de o autoritate independentă.

Acesta este cadrul optim care poate asigura educarea și protecția jucătorilor, colectarea eficientă a taxelor, o piață concurențială, responsabilă social.

 

Care sunt din punctul dumneavoastră de vedere, principalele realizari de când ați preluat mandatul de președinte al ONJN?

 

Cunoașteți preocuparea mea pentru protecția minorilor, pentru prevenirea și tratarea jucătorilor cu probleme de joc, tot ceea ce numim Jocul Responsabil. Legat de aceasta, cred că cea mai importantă realizare este elaborarea și publicarea Codului etic de comunicare responsabilă în domeniul jocurilor de noroc.

Aș menționa în acest context și deschiderea totală a Oficiului spre o comunicare eficientă cu jucătorii, cu petenții. Aceștia, dar și operatorii, beneficiază de audiențe oricând, nu refuzăm pe nimeni.

Efectuăm mai multe controale, mai multe verificări pe online, jucătorii au început să își cunoască drepturile și să afle că există o autoritate care reglementează această piață și căreia i se pot adresa oricând.

 

Credeți că mai există posibilități de creștere a numărului de operatori și a numărului de aparate? Dar a numărului de operatori de jocuri online?

 

Piața este deschisă, și împărtășim dezideratul că este benefică concurența, indiferent de industrie. Acest lucru este benefic și pentru consumatori, pentru jucători.

Apreciem că pe zona de online vom avea în continuare o dezvoltare, atât ca urmare a evoluțiilor tehnologice, dar și a atenției pe care operatorii de jocuri de noroc tradiționale (landbased) o acordă diversificării pe piața online.

În fine, de data asta o dorință ce ține de jocul responsabil, transformarea/migrarea treptată de la sloturile aflate în locațiile de joc tradiționale (săli de sloturi și/sau agenții de pariuri) spre AWP-uri, aparatele electronice atribuitoare de câştiguri cu risc limitat.

 

În Februarie, ONJN a elaborat Codul etic de comunicare responsabilă în domeniul jocurilor de noroc. Vă rog să ne spuneți care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai importante reguli pe care acesta le conține?

 

Aici aș vrea să încep prin a spune foarte clar și răspicat două lucruri:

 

Primul este legitimitatea publicității în domeniul gamblingului. Nu suntem pentru decizii abrupte, radicale, de genul interzicerii publicității pentru această industrie. Publicitatea are și rolul de a canaliza jucătorii spre activitățile desfășurate legal, are rol de protecție.

 

Al doilea aspect important în ce privește jocurile de noroc, inclusiv modul în care se face publicitatea – comunicarea comercială, în sens larg: trebuie să fie respectate de toată lumea niște principii, în sensul responsabilității sociale și a jocului responsabil. Or tocmai pe această secvență a venit Codul nostru etic de comunicare responsabilă, în condițiile în care toată lumea este de acord cu principiile, dar problemele apar la punerea lor în practică.

Codul etic oferă un ghid, o îndrumare în sensul celor de mai sus. Nu este obligatoriu, nu urmează sancțiuni, este un proiect viu, supus dezbaterii.

 

Întregul set de prevederi este esențial pentru o comunicare comercială responsabilă în acest sensibil  domeniu al jocurilor de noroc.

 

Cum au primit operatorii de jocuri apariția Codul etic de comunicare responsabilă în domeniul jocurilor de noroc?

 

Am avut două tipuri de reacții:

Prima reacție, venită direct de la operatori. Aceștia au spus că este o mișcare foarte bună a Oficiului, că se vor apleca cu atenție asupra documentului, vor veni cu propuneri de modificare și vor merge pe ideea propusă, în sensul conformării voluntare.

Noi tot atenționasem piața de-a lungul timpului că ONJN nu poate sta cu mâinile în sân în privința reglementării publicității. Multă vreme am avut în vedere emiterea unui ordin de președinte ONJN, care să cuprindă prevederi clare, concrete, asupra modului în care se poate face (și cum să NU se facă) publicitate/comunicare comercială în acest domeniu.

 

Apoi am găsit mai multe studii sociologice, inclusiv lucrări realizate în țara noastră, care au evidențiat faptul că gradul de conformare este mult mai mare în cazul unor ghiduri/coduri la care cei implicați sunt chemați să adere benevol, decât în cazul unor prevederi imperative, cu sancțiuni, termene, etc.

Și am ales prima cale. Vom vedea, după o perioadă de timp rezonabilă (un an), ce rezultate avem. Câți aderenți, cum arată spațiul media, ce feedback avem din partea publicului, și apoi vom stabili pașii următori.

 

Al doilea tip de reacție a fost ceva mai vehement, și a venit din partea unor reprezentanți ai unor operatori de jocuri de noroc. S-a mers până la a ni se cere să retragem acest material – Codul etic – de pe site-ul Oficiului. Am reluat argumentația noastră în elaborarea și promovarea acestui cod, am venit cu noi precizări… Am reușit să depășim această situație și să mergem pe o abordare în sensul celor expuse mai sus.

 

Ce alte planuri de viitor aveți în ceea ce privește industria pe care o conduceți din calitatea de Președinte al ONJN?

 

Mai sunt multe de făcut pentru a preveni și diminua efectele negative ale practicării excesive a jocurilor de noroc. Vorbesc, în primul rând, despre înființarea fondului și fundației pentru jocuri de noroc responsabile social, pentru prevenirea și combaterea dependenței. Sper să avem cât de curînd un nou interviu pe această temă, după ce vom avea cele două instituții înființate… și funcționale.

 

Vă rugăm să transmiteți un mesaj industriei noastre. Un îndemn adresat tuturor, nu numai companiilor din industria de gambling:

Implicați-vă în realizarea de proiecte sociale, implicați-vă în viața comunităților locale. Nu numai ca sponsorizare, cu afișarea numelui celui ce a participat la un anumit proiect. Faceți asta discret, nu ca pe o laudă, sau o formă (indirectă) de publicitate. Este și aceasta o modalitate de a schimba percepția negativă de care încă se mai ”bucură” industria noastră.

Vă multumesc!

Dan Iliovici

Dan Iliovici

Karmen Ciorăscu, proprietar Kamaryon: Echipa, managementul și strategia noastră ne-au adus în poziția de lider în Dolj!

În Craiova există o firmă românească puternică care în aproape 20 de ani de funcționare prin seriozitate, consecvență și pricepere a reușit să dezvolte un business în domeniul jocurilor de noroc plin de succes. Sălile lor, KM Games, reprezintă un reper important în peisajul distracției destul de concurențial din zonă. Kamaryon, căci despre ei este vorba, a pornit de la ideea unor tineri entuziaști care au dorit să-și facă un viitor mai bun, singuri, prin forțele lor și au ajuns acum să contribuie decisiv la viitorul altora și să ofere comunității un sprijin.  

Ce ne puteți spune despre compania dumneavoastră? Câte sali aveți? Sub ce brand operați? Câte aparate operați? Câți angajați aveți? În care orașe aveți activitate?

Am început activitatea în 1999, am evoluat treptat lucrând în totalitate cu colaborări. După o perioadă ne-am orientat pe activități proprii și actualmente avem 6 săli ale noastre, 7 agenții de pariuri în administrare proprie, dar în colaborare cu casele de pariuri partenere, iar în rest avem aproximativ 50 de puncte de lucru unde operăm cu colaboratori. Activitatea noastră se desfășoară în 6 judete: Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Olt, Dolj și Brașov. Brandul sub care operăm propriile săli este KM GAMES și putem spune că avem în operare 200 de aparate. Desigur, avem 50 de angajați de care suntem mândri.

Compania se află pe profit, investim în permanență în aparatură, în înnoirea parcului de mașini de joc și desigur, suntem fericiți că investim în oameni.

Ne dorim să începem lucrul la o platformă de gambling online, dar o platformă pe care să o construim noi, și nu să o cumpărăm. Targetul nostru în viitorul mediu este să investim în primul rând în persoane capabile care să ne convingă.

Lucrăm, de asemenea, cu toate companiile producătoare mari, Merkur, Novomatic, EGT, Baum sau Synot. Așa cum spuneam, ne-a plăcut să deținem în proprietate pe lângă aparate și o parte din locațiile unde avem o parte din săli și sediul unde activăm.

Care sunt principalele probleme pe care le întâmpinați la nivel local?

Principala problemă este lipsa resursei umane. Legislația este iar o problemă, noi suntem obligați să lucrăm cu pariurile și astfel intervin probleme în mutarea aparatelor dintr-o locație în alta, suntem obligați să ținem aparatele oprite sau chiar să le ducem în depozit până găsim o locație nouă. Îmi pare absurd că trebuie să lucrăm în combinație cu pariurile deși atât noi ca operatori de sloturi, cât și operatorii de pariuri plătim licențe separate.

Care sunt principalele avantaje pe care le au sălile și compania dumneavoastră, în general, față de competitori?

Mixul de jocuri în primul rând și promptitudinea în plata câștigurilor către jucători. Desigur, și echipa pe care o avem și pe care am închegat-o în timp și cu care lucrăm de foarte mult timp împreună. De-a lungul timpului am încercat să îi ajutăm și să îi protejăm, să fim o familie.

Locațiile proprii sunt foarte bune, cu vechime în piață și, de asemenea, cu mulți dintre colaboratorii noștri care lucrează aici de aproape 20 de ani.

Putem considera echipa Kamaryon principalul motor al succesului dvs. în piața de gambling?

Echipa este unul dintre atuurile noastre, fiecare angajat își știe locul și știe foarte bine ce are de făcut, eu știu clar ce să le cer și ei știu foarte bine care sunt îndatoririle lor și pretențiile mele. Astfel reușim să avem rezultate și să avem un business prosper pe termen lung.

Cum considerați că este poziționată firma dumneavoastră pe piața din Craiova și celelalte orașe unde operați după atâția ani de activitate?

Pot spune, fără lipsă de modestie, că în Dolj suntem lideri, suntem bine poziționați în piață, mulți jucători căutându-ne în mod special datorită notorietății obținute de-a lungul anilor, a serviciilor noastre și a atmosferei pe care reușim să o creăm în interiorul locațiilor.

Care sunt acțiunile de marketing (promoții, evenimente, tombole, premii, etc) pe care le desfășurați în sălile KM Games și cât de importante considerați că sunt în cadrul operațiunilor de zi cu zi?

Sălile au mers foarte bine datorită managementului pe care l-am implementat, funcționează fidelizarea clienților prin serviciile oferite fără să fie nevoie de acțiuni ajutătoare precum promoții și alte asemenea acțiuni. Desigur, pe viitor suntem deciși să contribuim mai puternic în această direcție, mai ales că pregătim deschiderea unor noi locații într-o zonă foarte concurențială.

Pe lângă atmosfera și serviciile pe care jucătorii le găsesc la noi în săli, avem demarat un program de fidelizare prin carduri de fidelizare pentru clienți cărora le oferim diverse produse.

În toți acești ani de activitate pe piață ați investit (bani și energie) foarte mult pentru ca firma dvs. să se dezvolte. Care este direcția pe care o are acum firma și ce vă propuneți să faceți în perioada imediat următoare?

Țintim către dezvoltarea sălilor aflate în portofoliu și desigur ne dorim să deschidem alte locații noi în zonele în care activăm deja. O altă direcție pe care dorim să ne orientăm este zona de online unde dorim să pornim un proiect propriu.

Noua platformă de online gaming … dezvoltată de EGT Interactive

EGT România are plăcerea de a prezenta noua platformă de iGaming dezvoltată de EGT Interactive, adecvată atât pentru start-up-uri dar şi pentru operatori existenţi, din întreaga lume. O platformă de online gaming axată pe performanţă, cu o selecţie amplă de caracteristici, costuri de operare scăzute şi randamente maxime, adaptată la nevoile operatorilor din industria gamingului de către profesionişti specializaţi.

 

Este o platformă completă, cu un CMS responsive, ce include platforma centrală de online gaming management, metode de plată, jocuri de casino dezvoltate de un unic producător (EGT), pariuri sportive, soluţii mobile responsive pentru Sports booking, cazinou live şi virtual sports.

Platforma a fost dezvoltată de o echipă EGT Interactive cu solidă experienţă în industria jocurilor de noroc, pe baza unor criterii specifice de dezvoltare, cum ar fi stabilitatea, flexibilitatea şi fiabilitatea.

 

EGT Interactive a realizat cu ani în urmă care este potenţialul pentru a reuni o serie de soluţii online într-o platformă unică şi de a perfecţiona metodologia de lucru din iGaming. Disponibilă pentru operatori din întreaga lume, platforma de online gaming ce integrează opţiuni online dezvoltate cu atenţie într-un singur software complet, a fost scopul stabilit de EGT Interactive încă din 2016.

Ideală atât pentru operatori existenţi dar şi pentru cei la început de drum în această industrie, platforma de online gaming sprijină companiile în a-şi organiza activitatea de iGaming rapid şi uşor şi cu o eficienţă a costurilor de neegalat.

 

Software-ul este conceput pentru a ajuta la gestionarea activităţilor şi creşterea cifrei de afaceri şi prin oferta de produse, EGT lansând periodic noi şi atractive jocuri.

 

Garantaţi o experienţă memorabilă şi distinctivă pentru clienţii dumneavoastră prin alegerea platformei de online gaming EGT cu care vă veţi administra impecabil cazinourile online.

Platforma de online gaming este mobile responsive şi la fel este şi CMS-ul pentru administrare şi verificare direct de pe telefonul mobil, oricând şi oriunde.

 

WINBET – unul dintre colaboratorii tradiţionali ai EGT foloseşte platforma de online gaming încă de la început pe cazinoul online winbet.bg şi a ales din nou platforma EGT pentru cel mai nou cazinou online – de data aceasta dezvoltat în România.

 

winbet.ro – cel mai nou cazinou online din piaţa locală, foloseşte platforma de gaming EGT din această primăvară, încă de la lansare, cu o selecţie atent curatoriată de jocuri online EGT – cele mai populare din land-based şi online în mod egal.

 

“Suntem încântaţi că ne-am aliat pentru startul winbet.ro cu EGT România – unul dintre cele mai recunoscute branduri din industria locală şi ne aşteptăm ca jocurile să fie extrem de populare printre jucătorii noştri din online. Platforma online este uşor de utilizat şi cuprinzătoare în funcţiile şi raportările sale, ceea ce face ca activitatea de back-end să fie extrem de precisă. De asemenea, anticipăm că vom oferi jocuri noi constant în lunile următoare, diversificând portofoliul pentru jucătorii noştri.” a declarat Catrinel Alexe – Marketing Manager WINBET.

 

Accesul complet la CMS a fost proiectat pentru a oferi posibilitatea ca operatorii să îşi efectueze modificările în timp real şi pentru a administra o gamă largă de instrumente de raportare. Un dashboard uşor de utilizat prezintă zilnic statistici (noi înregistrări, depozite efectuate, retrageri, câştiguri nete…) alături de profilurile jucătorilor, plăţi, bonusuri, permisiuni… şi multe altele.

 

Ȋn ceea ce priveşte adăugarea de conţinut nou, se pot selecta următoarele vertical:

 • Cazinou
 • Pariuri sportive şi pariuri live
 • Live Casino
 • Sporturi virtuale
 • … şi multe alte verticale la cerere

 

Platforma de online gaming este de acum disponibilă şi pentru operatorii din România. Pentru a afla mai multe, contactaţi EGT România sau vizitează www.egt-bg.ro.

EZ MODULO™ oferă o nouă experiență jucătorilor

Aparatele de joc au performanțe remarcabile, oferind rezultate excelente

 

Admirat pentru designul său modular, seria de aparate de joc EZ MODULO™ de la Casino Technology câștigă popularitate pe piața din România, mai multe aparate de acest tip fiind deja instalate în multe locații din întreaga țară.

 

Valentina Dobre, Director General pentru România la Casino Technology, a comentat: „Ne străduim să oferim o nouă experiență jucătorilor și să oferim rezultate excelente operatorilor, oferindu-le o combinație câștigătoare de conținut de joc incitant, găzduit într-un cabinet modern și ușor de întreținut”.

Plin de rafinament, cu un design modular pentru o conversie ușoară, EZ MODULO™ este un partener perfect pentru o călătorie în lumea jocurilor.  Aparatele au fost special concepute pentru o întreținere ușoară. Aparatele sunt acceptate integral de SAS 6.02 și oferă funcționalitate TITO. Seria de aparate de joc EZ MODULO™ este ușor de configurat, iar modulul de service este ușor de utilizat.

„În funcție de nevoile operatorilor, seriile sunt oferite în configurație diferită și ar putea oferi confortul unui slant top sau eleganța unui aparat de joc vertical, cu trei trepte de înălțime reglată a standului”, a comentat Dobre.

Varianta aparatului de joc cu două monitoare de 27” și un monitor superior de 22” adaugă mai multă distracție și diversitate sălilor de joc din Game World Bucharest Mall, Game World City Park Mall Constanța, Bonus arcade în Brașov, El Dorado în Timișoara, Super Jackpot în Timișoara. Se preconizează că aceste aparate vor fi instalate în multe alte locații din diferite orașe.

Aparatele de joc atrag interesul clienților prin faptul că le oferă o aventură plăcută prin pachetul de jocuri full HD SPEED KING™, care cuprinde 40 din cele mai jucate jocuri din colecția Casino Technology, care cuprinde peste 500 de jocuri. Printre jocurile cele mai jucate se află Wizard Blizzard™, Chili Fruits™ și multe altele, care au o volatilitate mare, precum și jocuri gratuite, care pot fi repornite.

La un loc cu cadrul eficient de matematici interesante de joc, combinația deșteaptă de jocuri deja cunoscute și de succes și titluri nou-nouțe, SPEED KING™ garantează o ocupare maximă pe aparatele de joc, ceea ce înseamnă că Speed King e un multijoc pe care trebuie să-l dețină orice cazinou sau sală de jocuri.

Cristian Munteanu, Manager Operațional la Casino Technology, a declarat: „Aparatele de joc EZ MODULO™ au caracteristici tehnice excelente și perspective contemporane. După ce le-am instalat în sălile de jocuri, aparatele s-au dovedit a fi de succes, prezentând rezultate excelente și au fost recunoscute de jucători ca fiind o alegere preferată pentru a juca”.

EZ MODULO™ are o construcție sigură și monitoarele sunt separate, nefiind încorporate în corpul principal al carcasei, prelungind astfel rezistența cabinetelor și facilitând întreținerea.

„Cu EZ MODULO™ avem un cabinet de încredere și ușor de întreținut, cu un design atrăgător, care îi cucerește pe jucători imediat”, a comentat Cristian Munteanu, Manager Operațional la Casino Technology.

„Portofoliul de produse Casino Technology a fost dezvoltat pentru a oferi clienților noștri o experiență extraordinară. Seria de aparate de joc EZ MODULO™ oferă operatorilor inovație și diversitate semnificative. Suntem dedicați să oferim în continuare soluții contemporane pentru o gamă largă de clienți”, a concluzionat Valentina Dobre, Director General pentru România la Casino Technology.

Despre Casino Technology:

Casino Technology a fost înființată în anul 1999. Compania este producătoare de aparate de jocuri de noroc, cu filiale pe piețele internaționale și produse conforme în peste 50 de jurisdicții de jocuri de noroc.

Casino Technology este renumită pentru portofoliul bogat de jocuri de calitate, soluții tehnologice contemporane și produse realizate cu inspirație pentru a avea jucători satisfăcuți în întreaga lume.

Pentru mai multe informații – casino-technology.com

Romanian Bookmakers – raport din prima linie a reprezentării profesionale

Romanian Bookmakers va iniția în perioada următoare importante dezbateri cu au-toritățile pe cele mai actuale provocări și nevoi ale pieței de gambling!

 

În mod evident, legislaţia dedicată jocurilor de noroc rămâne în continuare perfecti-bilă în unele zone ale sale. De pildă, este în continuare nevoie să fie reglementat ca, la adoptarea de către autoritate a unei măsuri care generează încetarea tempo-rară sau definitivă a activităţii operatorului, ONJN să convoace reprezentanţii acestuia pentru justa posibilitate a expunerii unui punct de vedere. O altă necesitate ar fi aceea de a corela clar sancţiunile dispuse în urma controalelor ONJN la încălcările de norme legale constatate.

OUG 77 / 2009 şi normele aferente acesteia oferă însă în prezent un cadru de reglementare coerent, efectul fiind acela că industria de jocuri de noroc este tot mai aşezată şi mai stabilă. În aceste condiţii,  provocările actuale ale industriei vin tot mai mult şi mai frecvent din alte zone. Pe acestea se concen­trează în prezent Ro-manian Bookmakers – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România, în demer-sul de a determina atingerea unor obiective în mod neîndoios necesare operatorilor de profil.

 

Regulamentul General de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal – necesitatea elaborării unui cod de conduită al industriei

Fără dubiu, cea mai spinoasă problemă cu care se confruntă actualmente operatorii de jocuri de noroc este intrarea în vigoare, în acestă lună a Regula­mentului General de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal (RGPD). Romanian Bookmakers a derulat, pe această temă, o serie de relevante consultări în ultima perioadă, atât cu reprezentanţii com-paniilor vizate, cât şi cu cei ai altor organizaţii profesionale din domeniu.

Astfel, s-a conturat concluzia că specificitatea domeniului impune elaborarea unui cod de conduită în aplicarea RGPD. Acesta este invocat chiar în Regulament (Art. 40, dar şi în alte zone ale noului cadrul de reglementare) şi poate avea un rol deter-minant pe mai multe planuri. Mai concret, RGPD încurajează elaborarea de coduri de conduită specifice şi aferente fiecărui domeniu de activitate tocmai cu obiectivul de a facilita şi simplifica aplicarea noilor prevederi pentru actorii comerciali din do-meniul respectiv. Codul de conduită va avea astfel, în primul rând, rolul de a clarifica operatorului de profil modul în care trebuie să atingă conformarea la prevederile regulamentului.

Deopotrivă şi poate chiar mai important, va repre­zenta deosebit de utilul document de lucru pe baza căruia autoritatea de stat, în acest caz Auto­ritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), îşi va îndeplini mai eficient funcţiile în relaţia cu agentul comercial. Ne referim aici în spe-cial la misiunea de soluţionare a reclamaţiilor, la monitorizare şi la control.

Această evaluare a utilităţii codului de conduită ca interfaţă operator/autoritate a adus concluzia că demararea redactării sale este imperios necesară. Romanian Bookmakers va întreprinde acest demers în colaborare cu alte asociaţii profesionale din industrie, urmând să propună ANSPDCP un draft până la finalul lunii august 2018.

După avizarea codului de către autoritatea de profil, companiile vor fi invitate să adere la acest document, urmând ca apoi conformarea, aplicarea Regu­lamen­tului şi relaţia fiecărui aderant cu ANSPDCP să fie întreprinse conform codului de con-duită.

”Vom iniţia o necesară consultare cu reprezentanţii ONJN şi ai ANSPDCP. Încă nu am avut un contact cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dar suntem convinşi că vom regăsi acolo o abordare con-structivă atât în vederea elaborării codului de conduită, cât şi pe alte aspecte ce se doresc a fi clarificate şi armonizate din perspectiva aplicării RGPD. Ne dorim ca au-toritatea de profil să contribuie concret şi să ne ofere suport în elaborarea acestui document. Această conlucrare este absolut necesară, dacă luăm în considerare complexitatea Regulamentului şi multiplele aspecte pe care acesta le atinge şi le revendică”, a descris Doru Gheorghiu, directorul executiv al Romanian Bookmakers ceea ce urmează a fi întreprins de către orga­nizaţia pe care o reprezintă.

 

ONJN va exercita funcţiile de supraveghere şi control şi pe noile reglementări privind combaterea spălării banilor!

Este ştiut că proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi fi-nanţării terorismului vine cu reglementări foarte drastice privind operatorii de jocuri de noroc. Veştile bune ar putea veni de la Romanian Bookmakers, prin obţinerea exceptării pariurilor sportive, atât tradiţionale cât şi la distanţă de la aceste prevederi. Patronatul Or-ganizatorilor de Pariuri din România efectuează în continuare, în baza unor solide argumente, demersurile necesare obţinerii acestei exceptări, abordare încurajată, de altfel, de Directiva CE 849 / 2015. “În evaluarea noastră, transpunerea în legis-laţia naţională a Directivei se va produce spre finalul acestui an. În martie 2018, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a făcut publică o nouă versiune a proiectului de lege în cauză, urmând ca, în curând, să intre în parcursul parlamentar”, explică Doru Gheorghiu, directorul executiv al Romanian Bookmakers.

Distinct de demersul obţinerii exceptării operării de pariuri sportive de sub regle-mentările viitorului act normativ, Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România va iniţia un dialog cu ONJN, dat fiind că aplicarea prevederilor conţinute în acest pro-iect de lege, precum şi supravegherea şi controlul, sunt specificate ca atribuţii de serviciu în dreptul Oficiului. Cu alte cuvinte, operatorii de jocuri de noroc, identificaţi ca entităţi raportoare în proiectul de modificare a Legii 656 / 2002, se vor raporta tot la autoritatea de stat destinată industriei de jocuri de noroc privind conformarea la noile reglementări.

Prin urmare, este absolut necesară o consultare cu ONJN pe acest viitor act norma-tiv, consultare pe care Romanian Bookmakers o va iniţia şi o va susţine.

 

Romanian Bookmakers s-a implicat în mod activ în demersul obţinerii unui cadru normativ modern, nediscriminatoriu şi armonizat cu normele şi principiile europene. Abordarea Patronatului a evoluat de la cea reactivă, privind anularea sau mitigarea efectelor negative ale unor proiecte de acte normative lansate fără consultarea prealabilă a reprezentanţilor industriei, la cea proactivă, respectiv îmbunătăţirea leg-islaţiei deja aplicabilă. Eforturile noastre trebuie îndreptate din ce în ce mai mult şi către interior, pentru creşterea gradului de responsabilizare, de conformare legisla-tivă şi de implicare socială a organizatorilor. Avem încă mult de muncit pentru a schimba percepţia opiniei publice, a clasei politice şi a guvernanţilor despre activi-tatea economică pe care o derulăm. Doar în acest mod vom reuşi să atingem nive-lul de stabilitate legislativă şi fiscală pe care ni-l dorim cu toţii.

Liviu Popovici, Preşedinte Romanian Bookmakers

 

Romanian Bookmakers, partener al CIO și Interpol în combaterea manipulării de evenimente sportive

Romanian Bookmakers continuă să fie vectorul de reprezentare a sectorului de pariuri spor­tive din România în acţiunile privind combaterea manipulării evenimentelor sportive. Patronatului Or­ganizatorilor de Pariuri din România i-a fost solicitată, de către Comitetul Olim­pic Internaţional (CIO) şi Interpol, susţi­nerea unui punct de vedere pe această tematică, res­pectiv participarea la Inte­grity in Sport Multi-Stakeholder Workshop.

Găzduit de sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), dezbaterea a făcut parte dintr-o serie de întâlniri pe care CIO şi Interpol le organizează în cadrul Global Capacity Building and Training Programme, scopul fiind acela de a ajuta cât mai multe ţări în a se adresa tot mai eficient acestui fenomen infracţional cu impact negativ asupra activităţii sportive.

Workshop-ul de la Bucureşti s-a bu­curat de aportul unor speakeri rele­vanţi în efortul internaţional de combatere a fenomenului trucării evenimentelor sportive, respectiv ofiţeri Interpol, reprezentanţi ai CIO sau ai Consiliului Europei. Alături de aceştia s-au regăsit reprezentanţi ai COSR, ai Federaţiei Române de Fotbal, Sport Radar, precum şi din partea companiilor de profil, reprezentanţii Romanian Bookmakers.

“Mă bucur că am avut ocazia să constat că toţi vectorii implicaţi au o înţelegere corectă asupra poziţiei operatorului de pariuri în această nedorită ecuaţie. La fel de importantă este şi concluzia că manipularea evenimentelor sportive nu are invariabil drept ţintă obţinerea de câştiguri din jocul de pariuri şi că acest flagel poate avea diverse alte cauze generatoare,

cum ar fi, de pildă, mai buna clasare sportivă”, a decla-rat Doru Gheorghiu, director executiv Romanian Bookmakers

De altfel, Romanian Bookmakers derulează încă din anul 2012 un protocol de colaborare cu Federaţia Română de Fotbal, dincolo de schimbul de informaţii şi alerte cu privire la evenimentele sportive, fiind derulate câteva campanii şi programe comune de promovare a integrităţii în sport.

Viitorii avocați sunt tot mai interesați de gambling

Filiala română a Asociaţiei Europene a Stu­denţilor în Drept, ELSA Bucureşti, organizează, adesea, conferinţe şi seminarii dedicate legislaţiei cu incidenţă asupra domeniului jocurilor de noroc, iar Romanian Bookmakers a devenit una dintre organizaţiile invitate permanent să susţină prelegeri în cadrul acestor evenimente.

Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România a mo­derat o dezbatere cu viitorii avocaţi şi magistraţi, în cadrul conferinţei ,,Gaming Law: un altfel de joc”, organizată în Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti.

Discuţia cu cei aproximativ 50 de studenţi prezenţi s-a concentrat pe stabilirea ra­portării legiuitorului la domeniul jocurilor de noroc. Astfel, reprezentanţii Ro­manian Bookmakers au ana­lizat cu cei prezenţi efectele manifestate în ţări în care guvernarea a avut o abordare restrictivă faţă de acest domeniu, dar şi situaţiile în care abordarea a fost una prea liberală. Formularea legislaţiei autohtone a fost apreciată de viitorii avocaţi drept o poziţionare eficientă a statului român faţă de industria jocurilor de noroc.

În final, mulţi dintre cei prezenţi s-au arătat interesaţi în a se specializa după absolvirea studiilor pe domeniul jocurilor de noroc.

 

Romanian Bookmakers – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România continuă să fie una dintre cele mai active organizaţii profesionale din industria de gambling din Ro­mânia, reuşind în ultimii ani să se adreseze eficient celor mai importante nevoi cu care s-a confruntat acest sector de afaceri.

Romanian Bookmakers este…

– membru al Uniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR), beneficiind de suportul acestei confederaţii patronale de referinţă pentru mediul de afaceri autohton în acţiunile sale, îndeosebi cele care vizează formularea sau modificarea de legislaţie

– membru fondator al Asociaţiei Joc Responsabil, postură din care a dezvoltat, susţine şi derulează, alături de organizaţiile partenere, cel mai important program de prevenţie şi tratare a manifestărilor adictive generate de practicarea de jocuri de noroc

– unic semnatar din partea industriei de jocuri de noroc a protocolului cu Federaţia Română de Fotbal de schimb de informaţii şi alerte privind manipularea de evenimente sportive