Cassino – a game with Italian characterCassino – un joc cu specific italienesc

vineri, 1 iunie 2012

Text: Cristina Mihăilă

 

Cassino, also known as Casino, is a game of cards with Italian origin, for two, three or four players organized in two teams; the version for five players is also practiced. It is the only game that inflicted in a world of English speakers, through the Italian emigrants from the United States.

 

The deal

Most of the times this game is played by two players, with a standard deck of cards and the game objective is to obtain 21 points by collecting the cards on the table. It is very similar to the Italian game named Sopa and, most likely develops the same concept.

 

The Dealer gives to each player 4 cards; he shares two cards at once; in the first round four cards are displayed face up on the table. The dealer can deal any number of cards (one, two, three or four cards) at once to each player as long as the players do not change their turn. In the following rounds the dealer can complete a player’s hand, but without adding any cards on the table. The direction of dealing is changed only at the end of one complete round, when the deck of cards is played out.

 

The game

Every participant plays a card using one of the game’s techniques, starting with the player from the left side of the dealer. The participants can choose the ”trailing” strategy – any card can be turned face up on the table or for matching – any card can be used to collect one or more cards or a group of cards of the same value, which are on view, from the table. One can also combine –use one card to collect two or more cards that have the total value equal to the first card. For example, a player can take a 3 and a 6 with a 9.

 

Another essential technique in Casino is the construction – the groups of cards can be constructed in two ways. In the first version, players can use two of the above actions only when they pair up or combine simultaneously. For example: a player can collect a 3, 4 and a 7 with a card of 7. The players that choose the second possibility and have groups displayed on the table have limited possibilities of action.

 

The cards without denomination cannot be used in groups of cards in the Casino game. These cards can only be paired up one time. If there are two checkers one the table, only one of them can be matched. Thence, you can avoid the situation in which “abandoned” cards remain on the table.

The cards are left on the table when the final hand of each player was been played out. These cards are given to the player who succeeded the last pair or combination.

 

The Groups

In a first version, the groups can be achieved by placing one card on top of another, provided that their total value must represent the number of the card in the player’s hand. For example, the player can place a card of 2 on a 7 saying that he has a group of 9, which can be found in his hand. Nevertheless, the two cards cannot be collected separately for they are a unit.

 

The second version for constructing groups, named ”double building” implies to superpose two cards with the same value and the player has to announce that they form a group. Similar to the first situation, here also, the player must keep the card necessary to the group, in order for it to be permissible.

 

The groups are a way of protecting your cards from your opponents. The first option is less safe than the second one, which forbids the participants to capture the card, except for the situation in which they have a card with similar value.

 

It is important to know that the value of the groups decreases as the number of players increases. The groups are convenient for the version with two players, but it gets really complicated in a more extended game.

 

Within the game, a round ends when the last hand was dealt. The points are counted at the end, depending on the cards of the players. Therefore, for a larger number of cards one ads three points, if they players have an equal number of cards, no one receives points. A larger number of cards of spades attracts more points, so does the 10 of diamonds which, is named ”big casino” or ”big ten”. 2 of spades (little spade) receives 1 point, as do the Aces.

 

Therefore, one can win 11 points on each round, as long as there is no equality between players. In this case, the player having the more cards receives one extra point, reaching a total of 12 points. Normally, the first player to reach 21 points is declared winner.

 

The game has multiple versions; one can also play it with five players, case in which you take out the twos of heart, diamonds and clubs. In the Royal Casino version, one gives numbers to figures, in this way the Jacks become 11, the Queens – 12 and the Kings 13. Meanwhile at Buckeye Casino, rules are similar but the 10 of diamonds values double. Trailing-royals Casino is more tolerant with the unpaired cards, and in California Casino one can only play the game in two, three, four or six participants.Text: Cristina Mihăilă

Cassino, cunoscut și sub denumirea de Casino, este un joc de cărți de origine italiană pentru doi, trei sau patru jucători organizați în două echipe, fiind practicată și versiunea pentru cinci jucători. Este singurul joc care s-a impus într-o lume vorbitoare de limbă engleză, prin intermediul imigranților italieni din America.

Împărțirea cărților

De cele mai multe ori, se joacă în doi, cu un pachet standard de cărți, obiectivul jocului fiind acela de a obține 21 de puncte colectând cărțile aflate pe masă. Prezintă foarte mule similarități cu jocul Italian Sopa și, cel mai probabil, dezvoltă conceptul acestuia.

Dealerul împarte patru cărți fiecărui jucător, câte două odată și, în prima mână, alte patru cărți sunt afișate cu fața în sus pe masă. Crupierul are posibilitatea să împartă orice număr de cărți (una, două, trei sau patru) odată fiecărei persoane atât timp cât este păstrată ordinea jucătorilor. În rundele următoare, dealerul poate să completeze mâna jucătorului, dar fără a mai adăuga cărți pe masă. Sensul împărțirii cărților se schimbă numai la sfârșitul unei runde complete, atunci când pachetul de cărți a fost epuizat.

Jocul

Începând cu jucătorul aflat la stânga dealerului, fiecare participant joacă o carte, aplicând una din tehnicile aferente jocului. Participanții pot opta pentru strategia tip ”trailing”- orice carte poate fi întoarsă cu fața în sus pe masă sau pentru împerechere – orice carte poate fi folosită pentru a lua una sau mai multe cărți cu aceeași valoare, sau o formație cu aceeași valoare, etalată pe masă. De asemenea, există posibilitatea combinării – o carte cu număr poate fi utilizată pentru a lua două sau mai multe cărți a căror valoare însumează numărul celei dintâi. De exemplu, un jucător poate lua un 3 și un 6 cu o carte de 9.

O altă tehnică esențială în Cassino este construcția – formațiile de cărți pot fi construite în două moduri. În prima variantă, jucătorii pot recurge la două dintre acțiunile de mai sus numai atunci când fac perechi sau combină simultan. Exemplu: un jucător poate lua un 3, un 4 și un 7 cu propria carte de 7. Jucătorii care optează pentru a doua posibilitate și au formații pe masă sunt limitați în posibilitățile de acțiune.

Cărțile care nu au denominare nu pot fi utilizate în formații în jocul Cassino. Acestea pot fi împerecheate doar o singură dată. Dacă sunt două dame pe masă, poate fi împerecheată una singură. Astfel este eliminată situația în care rămân cărți ”abandonate” pe masa de joc.

Cărțile sunt lăsate pe masă atunci când mâna finală a fiecărui jucător este epuizată. Acestea sunt acordate jucătorului care a reușit ultima pereche sau combinație.

Formațiile

Într-o primă variantă, formațiile se pot face prin așezarea unei cărți deasupra alteia, cu condiția ca totalul lor să reprezinte numărul de pe cartea din mâna jucătorului. Spre exemplu, jucătorul poate așeza un 2 pe un 7 spunând că are o formație de 9, care se regăsește în mână. Cele două cărți nu pot fi însă luate separat, ele reprezintă o unitate.

Al doilea mod de a construi formațiile, numit ”double building” presupune suprapunerea a două cărți cu aceeași valoare, jucătorul anunțând că acestea sunt o formație. Precum în primul caz, jucătorul trebuie să păstreze cartea necesară formației, pentru ca aceasta să fie permisibilă.

Formațiile reprezintă o modalitate de protecție a cărților împotriva adversarilor. Prima variantă este mai puțin sigură decât a doua, care împiedică participanții să captureze cartea cu excepția situației în care aceștia au cartea cu valoare similară.

Este important de știut că valoarea formațiilor scade pe măsură ce numărul de jucători crește. Formațiile sunt avantajoase în varianta cu doi jucători, însă se complică într-o partidă extinsă.

În cadrul jocului, o rundă se încheie atunci când se împarte ultima mână. Punctele se numără la final în funcție de cărțile jucătorilor. Astfel, pentru un număr mai mare de cărți se acordă trei puncte, cu condiția să nu fie egalitate între jucători, caz în care nimeni nu primește puncte. Se punctează, de asemenea, un număr mai mare de cărți de pică, dar și 10 de caro, supranumit ”big casino” sau ”big ten”. 2 de pică (little spade) primește 1 punct, la fel ca așii.

Prin urmare, se pot câștiga 11 puncte în fiecare rundă, atât timp cât nu există cazuri de egalitate între jucători. În lipsa acestora, participantul cu cele mai multe cărți primește un punct în plus, totalizând astfel 12 puncte. În mod normal, primul jucător care ajunge la scorul de 21 de puncte este declarat câștigător.

Jocul dispune de multiple versiuni, putând fi jucat în formula de cinci, caz în care sunt eliminați doiarii de inimă roșie, caro și treflă. În varianta Royal Cassino, figurile primesc numere, astfel că valeții devin 11, damele-12, iar popii-13. În același timp, la Buckeye Cassino, regulile sunt similare, cu excepția faptului că zecele de caro are dublă valoare în joc. Trailing-royals Cassino are ceva mai multă toleranță în ceea ce privește cărțile desperecheate, iar California Cassino se poate juca doar în număr de doi, trei, patru sau șase.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.