Benny Binion, the Las Vegas cowboy Benny Binion, cowboyul din Las Vegas

marți, 30 octombrie 2012

Text: Roxana Leonte

He was a cowboy his entire life and was not ashamed of it. He never wore a tie, he used only cufflinks and buttons of gold for his cowboy shirts and always had at least one pistol on him, even when this was forbidden by law.

Lester Ben “Benny” Binion it is one of the names that cannot miss from your list when talking about personalities from the world of gambling and especially the ones of Las Vegas. Gaming world recognizes him not just as a personality in the field, but also as owner of casinos, avid supporter of the game of poker and horse racing.

Binion was born on November 20 in Grayson County, North of Dallas, Texas. Due to a poor state of health, he stayed away from school and didn’t enjoy a careful education. His father was a horse trader, which placed Benny in an environment where he developed „player” skills since childhood.

Surprising or not, the first activities that have noted Benny Binion were those that classified him as a gangster. Since he was 20 years old, Ben has committed various offences, which served him later, as a school of life. As any self-respected cowboy, Binion enjoyed only horses and freedom to express himself freely and directly, but also gambling. As any Texas person, if you have something to say he would do so with no holdbacks, but at the same time he liked very much to try his luck or challenge fate. He liked to risk, he was a gambler. From here, to developing a business in the gambling area there was only one step to make.

In his youth he was accused of theft, illegal possession of weapons and charged for two murders. One of the murders brought him the nickname „cowboy”, due to the style in which it was carried out.

Benny Binion acquires control over gambling in Dallas even since 1936, being backed up from the shadow by a powerful politician. Perhaps these were those times and when you had a dispute with a competitor then, most of the time it ended with murder. Let’s not forget, we are in 1930s America.

Both in regard to the murder of Frieden in 1936 – a competitor of his, and the one in 1938 – when Sam Murray was victim, Binion was acquitted or it was considered that he did it in self defense.

Like his predecessors, Benny Binion had links with the mafia … but who didn’t those days. You could not do business in Vegas then without having a „back”. As a result of complications in business in 1951 Binion loses license for gambling and is sentenced to 5 years in prison.

„Trust everyone, but always deal the cards yourself!” Benny used to say.

Adventure in Las Vegas

He initially opened the famous Westerner Gambling House and Saloon, followed by Eldorado Club and Apache Hotel, casinos that have become famous for the fact that the betting limits were set at a very high level, 10 times higher than the ones in the competing casinos. Shortly, the betting limit in Binion’s casinos known as „Horseshoe”, has been has been removed.

He was among those who had innovated the world of casinos. He introduced the moquette in the casino, put at the guests disposal limousine transportation and offered free drinks to the players. He was also the one who removed the cheap scenes of acting specific to the Casinos of that time.

The client policy was „quality food, quality drink, quality game”. Horseshoe casinos were the most profitable at the time in Las Vegas, with countless offers and facilities, specially for the rich and loyal customers. Binion sustained the following idea, „If you want to get rich, make those ordinary people feel important”. The lure of the casino was a very big horseshoe holding 10.000 $ in bills, worth 1 million dollars.

Personal life

Binion’s lifestyle affected his family also. Binion and his wife, Teddy Jane, had two boys and three girls. His boys took over the casinos until 1998, when Becky, one of his girls, began to administer his father’s business following a court decision, a fact which later led to the bankruptcy of the casino. In 2004 the casino was lost by forced execution. Now the casino functions with the name Binion’s Gambling Hall and Hotel and it is owned by TLC Gaming Group.

Benny is the inventor of World Series of Poker (WSOP)

„Mr. Moss, I have to let you go”

Benny Binion was the organizer of one of the most popular poker games of all time, which lasted five months. The game, which began in January 1951 and ended in May 1951, brought Nick „the Greek” Dandolos and Johnny Moss face-to-face. After the last hand, there were lost a lot of money – some say between 2 and 4 million dollars, Nick „the Greek” uttered one of the most famous lines in the history of  poker game: „Mr. Moss, I have to let you go”. This famous heads-up was the idea of Binion of a tourist attraction. It can be said that it was the tour that inspired the idea of World Series of Poker as we know it today.

The year of 1970 is stands out not only for Benny Binion’s personality but also for the game of poker in general. It is the year in which Binion organized a poker tournament for six top players. It was established to play cash and subsequently the winner to be determined by the vote of the other players. The winner was Johnny Moss, then aged 63 years. This is how World Series of Poker was born. The championship poker initiative fueled the popularity of the game. Although Binion has predicted that in time, the tournament might have a number of 50 players, in the last years we are talking about thousands and thousands of participants per edition.

In 1990, immediately after his death that occured on 25 December 1989, his name was put down into the Poker Hall of Fame, among the best known personalities in the world of Poker and, in the name of  his Texan roots that he had never forgotten, one of the actions during the rodeo Championship bears his name and a statue of the gambler cowboy on horseback was built in Las Vegas.Text: Roxana Leonte

Toată viaţa lui a fost un cowboy și nu i-a fost rușine cu asta. Nu a purtat vreodată cravată, a folosit doar butoni și nasturi din aur pentru cămăşile sale de cowboy și avea mereu cel puţin un pistol la el, chiar şi atunci când acest lucru i-a fost interzis prin lege.

Lester Ben “Benny” Binion este unul dintre numele care nu poate lipsi de pe listă atunci când vorbim despre personalităţi din lumea gamblingului și mai cu seamă ale orașului Las Vegas. Lumea jocurilor de noroc nu îl recunoaște doar ca pe o personalitate în domeniu, ci şi în calitate de proprietar de cazinouri, susținător împătimit al jocului de poker şi al curselor de cai.

Binion s-a născut pe 20 noiembrie în Grayson County, la nord de Dallas, Texas. Din cauza unei stări precare de sănătate, a stat departe de şcoală şi nu a avut parte de o educaţie atentă. Tatăl lui era comerciant de cai, fapt care l-a plasat pe Benny într-un mediu unde şi-a dezvoltat abilităţile de “jucător” încă de mic.

Surprinzător sau nu, primele activităţi care l-au remarcat pe Benny Binion au fost cele care l-au categorisit drept gangster. De la vârsta de 20 de ani, Ben Binion a comis diverse infracţiuni, care ulterior i-au servit drept şcoală a vieții. Ca orice cowboy care se respectă, lui Binion i-au plăcut nu numai caii și libertatea de a se exprima liber și direct, dar și jocurile de noroc. Ca orice texan, dacă avea ceva să-ți spună o făcea fără menajamente, dar în același timp îi plăcea foarte mult să-și încerce norocul sau să-și provoace soarta. Îi plăcea să riște, era un gambler. De aici până la a dezvolta o afacere în zona gamblingului nu a fost decât un pas.

În tinerețe a fost acuzat de furt, deţinere ilegală de arme şi acuzat pentru două crime. Una dintre crime i-a adus şi porecla de „cowboy”, datorită stilului în care a fost realizată crima.

Încă din 1936 Benny Binion capătă controlul asupra jocurilor de noroc din Dallas, fiind susţinut din umbră de un politician puternic. Poate că așa erau vremurile și de cele mai multe ori când aveai o dispută cu un concurent se ajungea la crime. Să nu uităm, suntem în America anilor ‘30.

Atât în ce privește uciderea lui Frieden în 1936 – un competitor de-al său, cât și cea din anul 1938 – când Sam Murray a căzut victimă, Binion a fost achitat sau s-a considerat că a facut-o în legitimă apărare.

Ca și predecesorii săi, Benny Binion a avut legături cu mafia…dar cine nu avea în acea perioadă. Nu puteai face afaceri în Vegas atunci fără “spate”. Ca urmare a unor complicații în afaceri, în 1951 Binion pierde licenţa pentru jocuri de noroc şi este condamnat la 5 ani de închisoare.

„Ai încredere în oricine, dar mereu fă tu cărţile!”, obișnuia să spună Benny.

Aventura în Las Vegas

Iniţial a deschis faimosul Westerner Gambling House and Salon, urmat de Eldorado Club şi Apache Hotel, cazinouri devenite în scurt timp faimoase pentru faptul că limitele pentru pariuri erau stabilite la un nivel foarte înalt, de 10 ori mai sus decât în cazinourile concurente. În scurt timp, în cazinourile lui Binion cunoscute drept „Horseshoe”, limita pariurilor a fost înlăturată.

El a fost printre cei care a inovat lumea cazinourilor. A introdus mochetele în cazinouri, a pus la dispoziţia clienţilor limuzine pentru transport şi a oferit băuturi gratis jucătorilor. Tot el a eliminat scenele ieftine de actorie specifice cazinourilor din acea vreme.

Politica dedicată clienţilor era „mâncare de calitate, băutură de calitate, joc de calitate”. Cazinourile Horseshoe erau cele mai profitabile la acea vreme în Las Vegas, cu nenumărate oferte şi facilităţi, în special pentru clienţii înstăriţi şi fideli. Binion mergea pe ideea că „dacă vrei să te îmbogăţeşti, fă-i pe oamenii obișnuiți să se simtă importanţi”. Atracţia cazinoului era o potcoava (horseshoe) foarte mare în care se aflau bancnote de 10,000 $ în valoare de 1 milion de dolari.

Viaţa personală

Silul de viaţă pe care Binion l-a abordat a avut repercursiuni şi asupra familiei sale. Împreună cu soţia sa, Teddy Jane, a avut doi băieţi şi trei fete. Băieţii săi au preluat cazinourile până în 1998, când Becky, una dintre fete, a început să administreze afacerile tatălui său în urma deciziei unei instanţe, fapt care, mai târziu, a dus la falimentul cazinoului. În 2004 cazinoul a fost pierdut prin executare silită. Acum funcţionează cu numele de Binion`s Gambling Hall and Hotel şi este deţinut de TLC Gaming Group.

Benny inventatorul lui World Series of Poker (WSOP)

„Mr. Moss, I have to let you go”

Benny Binion a fost organizatorul uneia dintre cele mai cunoscute partide de poker a tuturor timpurilor, care a durat cinci luni. Partida, care a început în ianuarie 1951 și s-a încheiat în mai 1951, a adus față în față pe Nick “the Greek” Dandolos şi Johnny Moss. După ultima mână, mulţi bani pierduţi – unii zic că între 2 și 4 milioane de dolari, Nick “the Greek” a rostit una dintre cele mai faimoase replici din istoria jocului de poker: „Mr. Moss, I have to let you go”. Acest heads-up celebru a fost gândit de Binion ca o atracție turistică. Se poate spune că a fost turneul ce a inspirat ideea lui World Series of Poker așa cum îl știm astăzi.

Anul 1970 este reprezentativ nu doar pentru personalitatea lui Benny Binion ci şi pentru jocul de poker în general. Este anul în care Binion a organizat un turneu de poker pentru şase jucători de top. S-a stabilit să se joace cash şi ulterior câştigătorul să fie stabilit prin vot de către ceilalți jucători. Câştigătorul a fost Johnny Moss, atunci în vârstă de 63 de ani. Aşa a luat naştere World Series of Poker. Iniţiativa campionatului de poker a alimentat popularitatea jocului. Deşi Binion a preconizat că, în timp, turneul ar putea avea un număr de 50 de jucători, în ultimii ani vorbim de mii și mii de participanți pe ediție.

În anul 1990, imediat după moartea sa din 25 decembrie 1989, numele său a fost trecut în Poker Hall of Fame, printre cele mai cunoscute personalităţi din lumea pokerului şi în numele rădăcinilor texane pe care nu le-a uitat niciodată, una dintre acţiunile din timpul campionatului de rodeo îi poartă numele şi o statuie a fost ridicată în Las Vegas, care îl înfaţişează pe gamblerul cowboy călare.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.