Badugi, the game where the smallest winsBadugi, jocul la care buturuga mică răstoarnă carul mare

marți, 4 ianuarie 2011

Badugi, also known as Badougi, Paduki or Padooki, is the game where, even if it looks chaotic, only the small cards can win the big pot.

The game started in Asia and it is a unique draw poker formula that uses only four personal cards. On a certain manner, Badugi looks like lowball since the winning hand is the one with the smallest value. The game is different towards the other poker formulas, since the scoring system is different. Along the three rounds, the player must obtain a small hand, using four different cards, and different suits. The strongest hands, made of four small cards, all different suits and no pair, are called Badugi.

How do you play?

Badugi uses forced bets- blinds, the player on the left of the button is the one placing the small blind, and the one on the left side of the blind places the big blind. Small blind is usually equal with half of the big blind. The bets are placed from the left to the right.

Each player receives four cards face down and the first betting round begins, pre draw, where you can bet, call, raise or fold. Those still glorious after this round, have the option to draw. The idea is to allow the player to chose the cards he wishes to change; the cards changed are replaced with other cards from the deck, in the attempt of making a better hand. The player can chose not to replace the cards or to change all the four cards. After this move, the second betting round begins. After placing the bets, there is a new draw followed by another betting round. At the end there will be a final draw, followed by the last betting round and showdown, if necessary. The player with the best Badugi hand wins the pot.

The cards changed by the players are mixed and reintroduced on the game when there are no more cards from the deck left for those wishing to change their own cards and increase their winning chances.

Basic strategy

The goal of the game is to obtain a Badugi, a hand made of four small different suits cards and no pair. The best possible hand is 4-3-2-A, different suits. The worst possible hand appears when the player has four different suits kings

Badugi hands are compared according to the highest component card; the aces have minimum value and the flushes are ignored. A player with 9-8-4-3 different suits cards (Badugi 9) will lose in front of an opponent owing 8-7-3-2 different suits card (Badugi 8). When the highest cards of the players involved in showdown are equal, the next cards on the rank will be considered and the game continues until the smallest hand is decided. Thus, 6-5-4-A (Badugi 6-5) will lose in front of 6-4-3-2 (Badugi 6-4).

If the game ends with a showdown and no player has a Badugi, the player with the best Badugi three cards or two cards combination wins the pot. For example, if a player has two senior cards, the highest will be ignored, and the hand is reduced to three cards. Such a hand is called “4 from three cards” and will lose towards any Badugi hand, but it will win against another combination of similar suits cards and a higher card. All the three hands cards are better than the two cards hands. If the four cards make two pair, an exemplar of each pair is reduced and the hand becomes “2 from 2 cards”. There is also the possibility to form a one card hand, when the cards have similar suits, situation where the highest cards are ignored and the game is continued accordingly to the smallest card. This combination is called “4 from one card”

The strategy of this game focuses on maintaining the position during the game, since the last active player can obtain information on the cards of the opponents, based on the changed cards. If a player who acts before changing a card, it is certain to have a very strong hand.Badugi, cunoscut și ca Badougi, Paduki or Padooki, este jocul la care, deși pare haotic, doar cărțile mici pot aduce potul cel mare.

Jocul a luat naştere în Asia şi este o formă unică de draw poker, la care se folosesc doar patru cărţi proprii. Badugi se aseamănă din anumite privințe cu Lowball-ul pentru că mâna câştigătoare este cea cu valoarea ierarhică cea mai mică. Cu toate acestea, jocul diferă mult faţă de majoritatea variantelor de poker, pentru că sistemul de scor este diferit. De-a lungul celor trei runde jucătorul trebuie să obţină o mână mică, folosind patru cărţi diferite, de culori diferite. Cele mai puternice mâini, formate din patru cărţi mici, toate de culori diferite între ele, şi care nu conţin nici o pereche, poartă denumirea de Badugi

Cum se joacă?

Badugi se joacă folosind pariuri forţate – blind-uri, jucătorul din stânga butonului este cel care pune small blind-ul, iar cel de la stânga small blind-ului va pune big blind-ul. Small blind-ul este, de obicei, egal cu jumătate din big blind. Pariurile se fac în sensul acelor de ceasornic.

Fiecare jucător primeşte patru cărţi pe spate și începe prima rundă de pariere, pre-draw, la care se pot face bet-uri, call-uri, raise-uri sau fold-uri. Cei care au rămas încă în mână după această rundă au opţiunea de a schimba cărţi (n.r – draw). Ideea unui draw este că jucătorul poate alege ce cărți să schimbe dintre cele proprii, acestea fiind apoi înlocuite cu alte cărţi din pachet, în încercarea de a alcătui o mână mai bună. În funcție de opțiuni jucătorul poate să nu înlocuiască nimic sau să schimbe toate cele patru cărţi. După această mișcare începe o a doua rundă de pariere. După plasarea mizelor, urmează un nou draw şi apoi o altă rundă de pariere. Iar la final va avea loc draw-ul final, urmat de o ultimă rundă de pariere şi de showdown, dacă este necesar. Jucătorul cu cea mai bună mână Badugi câştigă potul.

Cărțile schimbate de cei de la masă sunt amestecate și repuse în joc atunci când nu mai rămân suficiente cărți din pachet pentru a fi oferite celor care vor să le înlocuiască pe cele din mână și să-și mărească astfel șansele.

Strategia de bază

Obiectivul jocului este obținerea unui Badugi, o mână alcătuită din patru cărţi mici de culori diferite şi care să nu conţină nici o pereche. Cea mai bună mână posibilă este 4-3-2-A, de culori diferite. Cea mai proastă mână posibilă apare în situația în care jucătorul are patru popi de culori diferite.

Mâinile în Badugi se compară după cea mai mare carte componentă, iar aşii au întotdeauna valoare minimă și chintele sunt ignorate. Un jucător având 9-8-4-3 de culori diferite (mână care poartă denumirea de Badugi 9) va pierde în faţa unui oponent care are 8-7-3-2 de culori diferite (Badugi 8). În cazul în care cărţile de rang maxim ale jucătorilor implicaţi la showdown sunt egale, următoarele după rang se vor lua în considerare și se continuă în acest mod până când se decide cea mai mică mână.  Astfel, 6-5-4-A (Badugi 6-5) va pierde la 6-4-3-2 (Badugi 6-4).

Dacă se ajunge la showdown şi nici un jucător nu are un Badugi, jucătorul cu cea mai bună combinaţie Badugi de trei cărţi sau de două cărţi câştigă potul. De exemplu, dacă un jucător are în mână două cărţi de cupă, cea mai mare dintre acestea va fi ignorată, iar mâna se reduce la trei cărți. O astfel de mână poartă denumirea de ”4 din 3 cărţi” şi va pierde în faţa oricărei mâini Badugi, dar va câştiga împotriva unei alte combinații în care există două cărți de aceeași culoare și o altă carte mai mare. Tot în acest stil, toate mâinile de trei cărţi sunt mai bune decât mâinile de două cărţi.  Dacă cele patru cărți formează două perechi se reduce câte un exemplar din fiecare pereche și mâna devine ”2 din 2 cărţi”. Există și posibilitatea unei mâini formate dintr-o singură carte, atunci când toate cărțile sunt de aceeași culoare, situație în care cele de valoare mare sunt ignorate și se raportează totul la cartea cu cea mai mică valoare. Această combinație poartă numele de ”4 dintr-o carte”.

O strategie în Badugi prevede menținerea poziției în timpul jocului, pentru că ultimul jucător activ poate obţine informaţii despre ce au ceilalţi adversari, bazându-se pe câte cărţi au schimbat. Dacă un jucător care acţionează înainte nu schimbă nici o carte, e foarte probabil ca acesta să aibă o mână foarte puternică.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.