AUTORIZAREA MIJLOACELE DE JOC TIP SLOT MACHINES ÎN CONTEXTUL STĂRII DE URGENȚĂ

miercuri, 13 mai 2020

Teodora Luca

de Teodora Luca, Senior Associate la Mihai Luca Law Office

Conform dispozițiilor art. 12 alin. 3) și 4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc au termen de valabilitate de 1 an, care începe să curgă de la data de 1 a lunii următoare celei în care organizatorul de jocuri de noroc a efectuat plata taxelor datorate în avans:

(3) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă un an de la data acordării, excepţie făcând jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) unde valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare (..);

(4) Prin data acordării se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat, s-a avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic şi s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 din prezenta ordonanţe de urgenţă.

 

Din conținutul dispozițiilor anterior citate, rezultă că în procedura de emitere a autorizațiilor de exploatare a activității, respectiv de intrare a acestora în vigoare, sunt esențiale două momente distincte:

  1. aprobarea preliminară a cererii organizatorului (respectiv avizarea favorabilă a documentației);
  2. achitarea taxelor datorate în avans.

AUTORIZAREA MIJLOACELE DE JOC TIP SLOT MACHINES

 

Termenul de plată a taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc de tip slot-machines este stabilit de dispozițiile art. 14 alin. 2 punctul v) din OUG 77/2009:

(v) pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc şi se plăteşte în 4 rate trimestriale egale, astfel:

A.pentru primul trimestru – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;

B.pentru celelalte trimestre – până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

 

Neîndeplinirea obligației de plată a taxei datorate în avans conform art. 14 alin. 2, punctul v) litera A, conduce la revocarea de drept a aprobării preliminare emise de Comitetul Național pentru Jocuri de Noroc, în urma cererii și pe baza documentelor prezentate de organizatorul de jocuri de noroc. În acest sens, sunt neechivoce dispozițiile art. 10 alin. 6 din Normele metodologice, adoptate prin H.G. 111/2016. ( 6)În situaţia în care, la data expirării termenului de plată, prevăzut în decizia Comitetului, operatorii economici nu fac dovada îndeplinirii obligaţiei de plată a taxei aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an şi a taxelor aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc scadente, aprobarea cererii de emitere a licenţei şi/sau autorizaţiei se revocă de drept, fără îndeplinirea niciunei formalităţi suplimentare.)

 

 

În condițiile în care termenele pentru executarea obligațiilor fiscale au fost prelungite prin efectul Ordonanței de Urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, prezintă interes, în opinia noastră, să stabilim efectele aprobărilor preliminare emise de Comitetul de Supraveghere pe durata stării de urgență, în ambele ipoteze identificate: i) când ce-a condiția de efectuare a plății datorate în avans a fost achitată în termenul prevăzut de art. 14 alin. 2 punctul v) litera A și ii) în ipoteza în care taxa de autorizare nu a fost achitată înainte de încetarea stării de urgență.

 

În ipoteza mai simplă, a achitării taxei datorate în avans de către organizatori, autorizația de exploatare va intra în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare. Având în vedere, însă, că, potrivit dispozițiilor art. VIII alin. 5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/2020, taxa nu este datorată pentru perioada stării de urgență, plata aferentă acestei perioade reprezintă o creanță a contribuabilului, care poate face obiectul unei cereri de rambursare sau compensare.

 

Pentru a determina care sunt efectele neachitării taxei în termenul stabilit de art. 14 alin. 2 punctul v) din OUG 77/2009 este important de stabilit dacă derogarea prevăzută de art. viii) din OUG 29/2020 se aplică și acestor obligații sau nu.

 

Suntem de părere că nu există argumente juridice solide pentru a considera că taxa de autorizare nu este inclusă în categoria obligațiilor fiscale al căror termen de plată a fost prelungit prin efectul art. VII) din OUG 29/2020, pe care le redăm în cele ce urmează:

(1) Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.

(3 )Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.

(4 )Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1)-(3) încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

 

Așadar, conform dispozițiilor art. VII alin. 1 și 2 din OUG 29/2020, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței și neachitate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, aceste obligații nefiind considerate obligații fiscale restante.

Potrivit dispozițiilor art. 1 punctul 27 din Codul de procedură fiscală, în categoria obligațiilor fiscale este inclusă orice obligație de plată a oricărei sume datorate bugetului general consolidat. 

 

Taxele de autorizare, chiar dacă nu stabilite de Codul Fiscal, ci de O.U.G. 77/2009, dar care sunt datorate către bugetul de stat consolidat, scadente după data de 21 martie 2020, data intrării în vigoare a ordonanței sunt amânate până la data prevăzută la art. VII alin 4 din OUG 77/2009, respectiv până la expirarea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

Cu titlu exemplificativ, aprobările preliminare emise în cursul lunii martie 2020, pentru care termenul de executare a obligației de plată este, conform art. 14 alin. 2 punctul v) din OUG 77/2009, 25 aprilie 2020,  își prelungesc de drept valabilitatea până la data expirării termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

Întrucât în spațiul public se discută despre încetarea stării de urgență la data de 15 mai, termenul de plată a autorizațiilor va fi 14 iunie.

Prin urmare, autorizațiile de exploatare a activității vor produce efecte începând cu data de 1 a lunii următoare cele în care s-a efectuat plata, respectiv 1 iunie ori 1 iulie.

 

Având în vedere că voința legiuitorului este neechivocă, în sensul de a prelungi termenele de plată pentru toate obligațiile fiscale a căror scadență inițială era stabilită pe durata stării de urgență, nefiind impusă nicio altă condiție decât aceea ca termenul de plată să se fi situat în interiorul acestei perioade, este nejustificat a considera că taxele stabilite de art. 14 alin. 2 punctul v) din OUG 77/2009 ar trebui să fie excluse.

 

În același timp, prin raportare la dispozițiile art. 10 alin. 6 din Normele Metodologice, câtă vreme condiția prevăzută de lege, respectiv neefectuarea plății la data expirării termenului de plată, nu s-a realizat, sancțiunea revocării aprobării nu poate opera: În situaţia în care, la data expirării termenului de plată, prevăzut în decizia Comitetului, operatorii economici nu fac dovada îndeplinirii obligaţiei de plată a taxei aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an şi a taxelor aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc scadente, aprobarea cererii de emitere a licenţei şi/sau autorizaţiei se revocă de drept, fără îndeplinirea niciunei formalităţi suplimentare.

 

În concluzie, este evident că aprobările preliminare emise de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. se prelungesc prin efectul legii, ca urmare a prelungirii termenului pentru executarea obligațiilor de plată a taxelor aferente autorizațiilor și vor fi revocate de drept numai în cazul neexecutării obligațiilor în termenul de 30 de zile de la data expirării stării de urgență.

 

Astfel cum am menționat și anterior, a considera că prelungirea termenului de plată nu se aplică cu privire la taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc este neîntemeiată și ar produce o vătămare importantă drepturilor organizatorilor.

 

Pe de altă parte, o astfel de interpretare este neproductivă și generatoare de birocrație, anulând deopotrivă demersurile deja realizate de organizatori, dar și de autoritate cu privire la autorizarea mijloacelor de joc și obligând societățile să refacă cererile și documentația deja analizată și aprobată, întârziind astfel nejustificat acordarea drepturilor către organizatori și aglomerarea autorității.

 

Avem însă convingerea că în actualul context, în care este esențial ca autoritatea să demonstreze flexibilitate și să identifice rapid soluțiile corecte din punct de vedere legal, interpretarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc va permite valorificarea tuturor drepturilor și beneficiilor acordate de legiuitor organizatorilor de jocuri de noroc, cu scopul de a sprijini industria să traverseze cu succes această perioadă și să repornească activitatea atunci când restricțiile vor fi eliminate.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *