ATAC LA GAMINGUL ROMÂNESC!

marţi, 7 octombrie 2014

Așa cum am avertizat în diverse ocazii că pericolul ce planează asupra industriei noastre nu a trecut și că autoritățile „lucrează” în continuare la diverse proiecte prin care intenționează să modifice considerabil mediul de jocuri de noroc, atât în sălile de sloturi, cât și în cele de pariuri și baruri atât prin taxe, cât și prin limitările impuse, iată că acest lucru s-a întamplat!

Se pare că toate argumentele noastre, de toate genurile – sociale, economice sau morale, pălesc în fața propriului lor plan de “reglementare” a unui întreg domeniu al economiei României – gamingul.

Mânați în luptă sub falsa amenințare a “ludomaniei” față de jocurile de noroc și de alte motive, care nouă ne scapă, o serie întreagă de politicieni au promovat de curând o serie de amendamente la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Așadar, în data de 29 septembrie a avut loc o ședință a Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaților – care este Cameră decizională. Din totalul de 35 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost prezenţi la dezbateri 25 deputaţi.

În urma examinării propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea deputaților prezenți la dezbateri, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare, un raport favorabil cu amendamente admise prezentate în anexă.

Începând de astăzi vom prezenta zilnic pe siteul nostru, www.casinoinside.ro , toate AMENDAMENTELE ce urmează să schimbe destinul a mii de oameni, odată ce vor fi adoptate de plen, imediat după alegerile prezidențiale.

Vă reamintim că o serie întreagă de instituții ale Statului Român au avizat NEGATIV ceea ce Camera Deputaților poate să transforme în lege: Senatul României, Guvernul României, Ministerul Finanțelor, ONJN, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

AȘTEPTĂM PUNCTUL DE VEDERE AL O.N.J.N., PRECUM ȘI AL ASOCIAȚIILOR DE PROFIL DIN ROMÂNIA!

Am selectat pentru dumneavoastră Principalele Amendamente admise în acest raport, cu cel mai mare impact asupra pieței noastre de gambling:

“2. La articolul 1 alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun sau nu, între un organizator de jocuri de noroc și unul sau mai mulți operatori economici sau persoane fizice, între care există un contract încheiat în condiţiile legii, răspunderea revenind părților contractante.”

3. La articolul 1 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Prezenta lege reglementează condițiile generale pentru:

(i) organizarea jocurilor de noroc tradiționale și la distanță;

(ii) organizarea de activități de producție, distribuție, service, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară pentru echipamentele de jocuri de noroc și alte activități conexe, specifice jocurilor de noroc;

(iii) emiterea, prelungirea, revocarea și încetarea licențelor pentru activitățile prevăzute la pct. (i) și (ii) din prezentul alineat;

(iv) monitorizare și control asupra activităților prevăzute la pct. (i) și (ii) din prezentul alineat.”

 Articole ce privesc (de)limitări ale numărului de aparate

 22. La articolul 15 alineatele (6), (7) și (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Numărul minim de mijloace de joc, locaţii sau dotări tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:

a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelaşi operator economic este de 100 de slot-machine, care pot fi exploatate în cadrul aceleiaşi locaţii sau în locaţii diferite. Dacă numărul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul prevăzut în prezenta lege, licenţa de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine, pentru fiecare locaţie, este de:

(i) sală de jocuri – minimum 20 slot-machine pentru spaţiile în care se desfășoară acest gen de activitate, ca activitate principală, în aceste locații se pot desfășura și alte activități economice, inclusiv cele prevăzute de prezenta lege. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II de la Anexa ce face parte integrantă din prezenta lege;

(ii) 2 Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, pentru spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi cu caracter economic, amplasarea, organizarea şi exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct în cadrul locaţiei numai de catre un singur organizator. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa B, conform punctului 1 subpunctul II de la Anexa ce face parte integrantă din prezenta lege;

(iii) 2 slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariuri. Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II de la Anexa ce face parte integrantă din prezenta lege;

(iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate în sistemul de joc „jack-pot”, în situaţia în care mijloacele de joc sunt exploatate în cel puţin două locaţii;

(v) minimum 2 terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi la care exploatarea se realizează de la mai multe terminale (posturi) de joc;

(vi) minim 2 slot-machine, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc definite la art.10 alin.(1) litera p). Pentru această categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II de la Anexa ce face parte integrantă din prezenta lege.

b) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei în care se organizează activitatea de tip cazinou este de: 12 în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; 10 în alte locaţii decât în municipiul Bucureşti, dintre care cel puţin două mese de ruletă; jocul direct între participanţi se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puţin la mesele de ruletă;

c) locaţiile în care se exploatează activitatea de tip cazinou vor fi dotate cu sistem digital de supraveghere şi înregistrare video, precum şi cu mijloace de joc şi tehnică de bază şi complementară specifică la nivelul practicat pe plan internaţional, în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi;

d) organizatorii activităţii de tip cazinou vor ţine evidenţa datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta locaţiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 5 ani de la constituire;

e) în cadrul fiecărei locaţii în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 3 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo;

f) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de spaţii în care poate fi exploatată activitatea de acelaşi operator economic este de 30;

g) pentru activitatea de pariuri, numărul minim de terminale specializate în dotarea unui operator economic este de 30;

h) pentru activitatea de pariuri, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea pariurilor efectuate, sistem de transmisie de date (internet, radio, telefon);

(ii) pentru punctul de lucru (agenţie): minimum un terminal specializat pentru emiterea şi înregistrarea pariurilor, o imprimantă pentru emiterea biletelor pariate, sistem de transmisie de date către locaţia centrală;

(iii) pentru locaţia aflată la ONJN: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon);

i) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul locaţiei autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc temporare definite la art.10 alin.(1) litera p) în care se organizează activitatea de tip cazinou este de minim 2, dintre care cel puţin o masă de ruletă, jocul direct între participanţi se poate organiza la numărul total de mese aprobat, mai puţin la mesele de ruletă. Numărul minim de mese speciale de joc pentru festivalul de poker este de 15 mese în fiecare zi a evenimentului;

j) în cadrul fiecărei locaţii autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc temporare definite la art.10 alin.(1) litera p) în care se organizează şi se exploatează activitatea de bingo în săli de joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 2 panouri cu afişaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive şi accesorii specifice jocului de bingo;

k) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 48, câte o agenţie în fiecare reşedinţă de judeţ şi, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucureşti. Licenţa şi autorizaţia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriu al României. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic autorizat în condiţiile prezentei legi va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activităţii, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune. Distribuţia-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe “inclusiv sistem on-line sau mobile”;

l) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date „internet, radio, telefon sau similare”;

(ii) pentru locaţia aflată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date “internet, radio, telefon sau similare”.

„(7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o singură entitate şi sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se acordă pentru întreaga entitate sau pentru fiecare post, funcție de aprobarea de tip care va fi acordată de Biroul Român de Metrologie Legală sau de către firme specializate ȋn domeniu, conform prevederilor art.19 alin.(1) din prezenta lege, iar taxa de autorizare se datorează pentru fiecare terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului minim de maşini prevăzut în prezentul alineat.”

„(8) Licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriul României, fără a fi necesară obţinerea de autorizaţii, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licenţe din partea altor autorităţi. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic licențiat în condiţiile prezentei legi va informa, în termen de 5 zile, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condiţiile referitoare la regulamentele de joc şi regulamentele interne în vederea acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi obligaţiile care le revin organizatorilor în vederea menţinerii valabilităţii acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

23. La articolul 16 alineatul (1), alineatul (3) și Alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.16.- (1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip „jack-pot” prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locaţie, dacă se utilizează sisteme de joc de tip „mistery”, sau a aparatelor de acelaşi tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip „progresiv”. Organizatorii sistemelor de tip „jack-pot”, pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt Oficiului anterior începerii exploatării activităţii, parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum şi valoarea maximă a premiilor ce poate fi atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem şi locaţia/locaţiile în care sunt exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să informeze Oficiul cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care deţin autorizaţie de exploatare anterior realizării operaţiunii.”

„(3) Pentru organizarea sistemului de tip „jack-pot” este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii minime: acelaşi sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, având acelaşi protocol de comunicare, software specializat şi algoritm aleatoriu de acordare a premiului, precum și obligativitatea ca rezultatul din sistemul de „jack-pot” să nu poată fi transferat automat în poziția credit a mașinii de joc. Pentru acordarea premiului „jack-pot”, slot-machine se va bloca, iar casierul va solicita datele jucătorului pentru întocmirea procesului-verbal ocazionat de plata premiului.”

TRECEREA EXCLUSIV CĂTRE LOTERIE A POSIBILITĂȚII DE EXPLOATARE A APARATELOR TIP SLOT MACHINE

27. La articolul 18 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Companiei Naţionale «Loteria Română» – S.A. i se încredinţează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul ţării, organizarea şi exploatarea de jocuri loto și loto la distanță, astfel cum sunt definite la art.10 alin.(1) lit.a) și lit.h) din prezenta lege;

Se elimina interdictia aplicata Companiei Naţionale «Loteria Română» – S.A. prin care aceasta i se interzice organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit.

d) jocurile tip slot-machine, dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice, iar câştigul depinde de hazard;

De asemenea, se elimină prevederea din OUG 77/2009 de la articolul 18 alineatul (5) care avea următorul cuprins:

„(5) în vederea realizării obiectului de activitate, Compania Naţională «Loteria Română» – S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu respectarea prevederilor alin. (21).”

Articole ce privesc Măsuri Tranzitorii, între aplicarea prevederilor legale trecute și cele ce urmează a fi aplicate din momentul intrării în vigoare a prezentei legi

38. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27.- (1) Licenţele de organizare a jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, cu condiţia plăţii taxelor aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc la termenele şi în cuantumul prevăzut de prezenta lege.

(2) Autorizaţiile de exploatarea a jocurilor de noroc acordate operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, cu condiţia plăţii taxelor aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc la termenele şi în cuantumul prevăzut de OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

(3) În situaţia în care operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării în vigoare a prezentei legi nu doresc continuarea activităţii pentru care au fost licențiați, pentru oprirea activității trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiţii:

a) notifică renunţarea în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi la ONJN și la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;

b) anexează la notificare o declaraţie a administratorului operatorului economic din care să rezulte modalitatea de conservare, dezafectare sau vanzare a mijloacele de joc care au fost utilizate în scopul pentru care a fost emisă autorizația pentru exploatarea jocurilor de noroc.

c) vor achita taxa aferentă autorizațiilor pentru exploatarea jocurilor de noroc prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul acordării autorizațiilor pentru exploatarea jocurilor de noroc în cuantumul şi la termenul stabilit prin decizia Comitetului de Supraveghere al ONJN.”

TAXE

 VECHILE TAXE

 1. 1.      Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc

 

I. Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 500.000 lei

B. Pentru pariuri mutuale: 200.000 lei

C. Pentru pariuri în cotă fixă: 100.000 lei

D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: 400.000 lei

E. Pentru jocurile tip slot-machine: 25.000 lei

F. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 40.000 lei

G. Abrogată

H. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 lei

I. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 100.000 lei

J. Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 lei

K. Pentru jocurile loto on-line: 500.000 lei

L. Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei

M. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 300.000 lei

 

II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 800.000 lei

B. Pentru pariuri mutuale: 400.000 lei

C. Pentru pariuri în cotă fixă şi pariuri on-line: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 250.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic

D. Pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor:

(i) pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti: 250.000 lei

(ii) pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 120.000 lei

E. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine: 8.000 lei

F. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 30.000 lei pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

G. Abrogată

H. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic

I. Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic

J. Pentru jocurile loto on-line: 800.000 lei

K. Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei

L. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 500.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic. Prin încasări efectiv realizate se înţelege veniturile totale realizate de organizatorul de jocuri de noroc ca urmare a vânzării biletelor de participare la joc.

Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei

 Taxa de acces pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi pentru jocurile tip slot-machine:

A. Pentru jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor: 20 lei;

B. Pentru jocurile de noroc tip slot-machine: 5 lei.

 

VIITOARELE TAXE CE VOR FI IMPUSE OPERATORILOR DE JOCURI DE NOROC:

(Cu transformarea în monedă euro a taxelor de licență)

La Anexă punctul 1 subpunctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:

„I. Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 115.000 euro

B. Pentru pariuri mutuale: 45.000 euro

C. Pentru pariuri în cotă fixă: 25.000 euro

D. Pentru pariuri în contrapartidă: 25.000 euro

E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: 95.000 euro

F. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 15.000 euro

G. Pentru jocurile tip slot-machine: 20.000 euro

H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 10.000 euro

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 70.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanță se acordă 3 categorii de licențe după cum urmează:

Licență Clasa 1-a: pentru jocurile de noroc la distanță prevăzute la art.10 alin.(1) lit.i)-n) din prezenta lege. Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanță care au contract direct cu jucătorul, și se calculează funcție de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează:

Cifra de afaceri   Taxa de licență anuală 
 Până la 500.000 euro/an   6.000 euro
 500.001-1.000.000 euro/an  24.000 euro
 1.000.001-5.000.000 euro/an   60.000 euro
 5.000.000-10.000.000 euro/an   96.000 euro
 Peste 10.000.001 euro/an   120.000 euro

Licență Clasa 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, precum și organismelor de evaluare a conformității acreditate ȋn acest scop de către RENAR denumite „firme specializate ȋn domeniu”. Se acordă:

(i) operatorilor care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri 6.000 euro/an

(ii) operatorilor economici care desfășoară activitățile prevăzute la art.20 alin.(1) din prezenta lege 6.000 euro/an

(iii) procesatorilor de plăți 6.000 euro/an

(iv) firmelor producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc 6.000 euro/an

(vi) afiliaților 6.000 euro/an

(vii) certificatori 6.000 euro/an

(viii) auditori 6.000 euro/an

(ix) organismelor de evaluare a conformității acreditate ȋn acest scop de către RENAR 6.000 euro/an

Licență Clasa 3-a: pentru jocurile la distanță monopl de stat prevăzute la art.10 alin.(1) lit.h) din prezenta lege. Se acordă operatorului de jocuri tip loteristic 115.000 euro”

K. pentru Festivalul de Poker 5.000 euro

L. pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni) 23.750 euro

M. pentru jocuri temporare tip slotmachine (valabilă 3 luni) 5.000 euro

N. pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni) 2.500 euro

La Anexă punctul 1 subpunctul II se modifică şi va avea următorul cuprins:

„II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile tradiționale de tip loto : 180.000 euro

B. Pentru pariuri mutuale – tradiționale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite la art.1^1 din prezenta lege, dar nu mai puţin de: 90.000 euro

C. Pentru pariuri în cotă fixă – tradiționale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite la art.1^1 din prezenta lege, dar nu mai puţin de: 90.000 euro

D. Pentru pariuri în contrapartidă – tradiționale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite la art.1^1 din prezenta lege, dar nu mai puţin de: 90.000 euro

E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:

(i) pentru fiecare masă, în municipiul Bucureşti: 60.000 euro

(ii) pentru fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro

F. Pentru clubul de poker:

(i) pentru fiecare locaţie, în municipiul Bucureşti: 70.000 euro

(ii) pentru fiecare locaţie, în alte locaţii decât municipiul Bucureşti: 30.000 euro 

G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:

(i) Slot-machine Clasa A 2.600 euro

(ii) Aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat Clasa B 1.500 euro

H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 7.000 euro pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 5% din venitul realizat la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de: 115.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanță Clasa 1-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite la art.1^1 din prezenta lege.

K. Pentru jocurile de noroc la distanță Clasa 3-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt definite la art.1^1 din prezenta lege.”

L. Pentru Festivalul de Poker 20.000 euro

M. pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni) 10.000 euro

N. pentru jocuri temporare tip slotmachine Clasa A (valabilă 3 luni) 650 euro

O. pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni) 1.750 euro pentru fiecare locație, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.

La Anexă punctul 3. se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Taxa de organizare pentru turnee de poker: 20.000 euro”

La Anexă punctul 4. se modifică şi va avea următorul cuprins:

Taxe speciale:

A. Pentru videoloterie (VLT): 2% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licenţiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară. Taxa colectată se alocă anual prin legea bugetului de stat Ministerului Tineretului şi Sportului pentru încurajarea mişcării sportive la nivel naţional.

B. Taxa de acces – bilet de intrare:

(i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 20 lei

(ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 10 lei

C. Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine: 400 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de licență.

D. Taxe administrative pentru solicitarea licenței pentru jocurile de noroc la distanță:

(i) Taxa analiză documentație: 2.500 euro plătiți la depunerea cererii pentru o licență de jocuri de noroc la distanță, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în prezenta lege;

(ii) Taxa de eliberare licență: 8.500 euro/an/licență 

La Anexă după punctul 4. se introduce punctul 5. cu următorul cuprins:

„Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc cât şi a garanţiilor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor.”

Art.II – „În termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 in conformitate cu modificarile

Lărgirea bazei de impozitare a câștigurilor din jocuri de noroc

Art. III – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 75, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.”

2. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Stabilirea venitului net din premii

ART. 76

Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii şi suma reprezentând venit neimpozabil.

Impunerea la sursă cu cota procentuală propusă asupra tuturor sumelor primite de un jucător de la un organizator de jocuri de noroc va aduce încasări suplimentare importante la bugetul de stat și va prevenii ludomania (prin taxarea tuturor sumelor primite de jucător) zic legiuitorii.

3. La articolul 77, alineatul (2) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc.”

„(4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil:

a) pentru fiecare premiu;

b) Abrogat”  

Practica europeană în domeniul jocurilor de noroc online este de a nu obliga organizatorul (care poate opera din orice stat membru al UE) să rețină și să vireze impozitul obligatoriu pentru jucător

4. La articolul 77, după alineatul (6) se introduce aliniatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Nu sunt impozabile la sursă, veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (online).”

 

VA URMA

Author: Editor

Share This Post On

3 Comments

 1. …..fara comentarii, astfel se ingroapa o industrie ce aduce circa 1% la PIB.este tipic romanesc, ceva ce este bun si functional ,trebuie sa fie intocmita o comisie pentru “a analiza de ce este functional”.eu unul as fi de acord ca modificarile legislative sa fie facute in sensul oferirii posibilitatii de a dezvolta aceasta activitate, nu a o ingradi.As anula autorizatiile operatorilor ce NU au inregistrat PROFIT, in ultimii ani de activitate .cat despre nivelul taxelor…ce sa mai zic …e aberant.
  “Stimatii” nostri politicieni au impresia ca organizatorii de JN au PROFITURI de milioane de euro,cand in realitate acestea sunt limitate la circa 2-3% din intrari ( ma refer la slot-machine)..am discutat cu unii semnatari ai acestor proiecte ,si au recunoscut ca au semnat respectivele propuneri fara sa stie sau sa citeasca despre ce este vorba ….ASTA NE ASTEAPTA CU UN PRESEDINTE PSD.DOAMNE AJUTA

  Post a Reply
 2. Ar mai fi interesant de vazut un aspect. Oare cine sunt (nominal) deputatii / senatorii care au fost initiatorii modificarilor legislative… si oare ce interese urmaresc….?

  Post a Reply
 3. M-am uitat cu atentie la modificatile OG 77/2009 si am constatat ca taxele de obtinerea licentelor, a autorizatiilor a suferit modificari enorme in comparatie cu alte tipuri de jocuri ex.(loto, cazino, bingo pariuri sportive etc)la care taxele propuse in euro convertite in lei nu au crescut mult in comparatie cu slot machine.
  La slot machine si capitalul social a crescut foarte mult in comparatie cu slellalte jocuri supuse autorizari

  Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *