ReUniunea Profesioniştilor din Gambling - Ediţia a 9-a

Amendamentele legislative propuse de către Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci din Camera Deputaților pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (Partea a 2-a)

joi, 9 octombrie 2014

Așa cum am promis, continuăm să vă prezentăm și alte amendamente din raportul favorabil adoptat de către Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci din Camera Deputaților ce urmează a fi supuse plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare.

4.După articolul 1 se introduc trei noi articole, respectiv articolul 11, articolul 12 şi articolul 13, cu următorul cuprins:

„Art. 11.- (1) Pentru calculul taxei aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licențiat, se calculează ca diferența dintre sumele încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare la joc și premiile acordate (inclusiv „jack-pot”-ul)pentru fiecare tip de joc pe o zi/lună calendaristică, conform punctului 1 subpunctul II al anexei la prezenta lege.

(2) În cazul jocurilor de noroc în care organizatorul încasează un comision de la participanții/căștigătorii la jocurile de noroc, pentru calculul taxei aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licențiat îl reprezintă încasarile obținute (comisioanele reținute de la participanții la joc), respectiv cota-parte din suma percepută de organizator, conform regulamentelor de joc pe o zi/lună calendaristică, conform punctului 1 subpunctul II al anexei la prezenta lege.”

„Art. 12.- Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se va face cu respectarea principiilor prevăzute la art.10 alin.(3) din prezenta lege. Se va posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria şi numărul licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare deţinută de organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul prezentului alineat, nu sunt considerate acţiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoţional, acţiunile desfăşurate de organizatori în mod direct în locaţiile şi pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la un joc de noroc pentru un numar nelimitat de persoane este interzisă.”

„Art. 13.- (1) În înţelesul prezentei legi, operatorul de jocuri de noroc licenţiat este organizatorul de jocuri de noroc, respectiv persoana juridică care a obţinut licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al ONJN.

(2) În înţelesul prezentei legi, jocurile de noroc tradiționale sunt toate jocurile de noroc prevăzute sau nu în prezenta lege care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3, și care se desfășoară prin mijloace de joc instalate pe teritoriul României și care nu se transmit sau se realizează prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie).

(3) În înţelesul prezentei legi, jocurile de noroc la distanță sau jocurile de noroc online sunt toate jocurile de noroc prevăzute sau nu în prezenta lege care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.3, și care se desfășoară doar prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie).

(4) Echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri de noroc la distanță se referă la sisteme și rețele informatice, care includ server-ul organizatorului jocului de noroc și toate componentele acestuia, sistemele de operare legate de acestea, server-ul în oglindă, server-ul de siguranță și software-ul jocului.”

5.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3.- (1) Prin joc de noroc se înţelege acea activitate care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: se atribuie câştiguri materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite în baza regulamentului de joc aprobat de ONJN, prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

(2) Sunt incluse în această categorie şi acele activităţi în care beneficiarii premiilor sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.

(3) Organizarea oricărei activitati care implică existenţa unuia din următoarele elemente: joc şi/sau partidă caracteristice jocurilor de noroc, taxă de participare sau miză, fond de câştiguri sau premii ce urmeaza a se acorda unui/unor câștigător/câștigători, mijloace de joc specifice jocurilor de noroc (cărți, zaruri, mese de joc și altele), organizatori de activități caracteristice jocurilor de noroc, participanţi la aceste activități, este permisă doar cu avizul Comitetului de Supraveghere al ONJN.”

6. La articolul 5 alineatele (1), (2), (5) și (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.5. – (1) Prin mijloc de joc se înţelege orice suport material, inclusiv sistemul informatic (software-ul și hardware-ul), care serveşte sau permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de bază şi auxiliare.

(2) Prin mijloc de joc de bază se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod direct, elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în care câştigătorii sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, software-ul, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective. Software-ul jocurilor de noroc trebuie să conțină un generator de numere aleatorii care determină rezultatele jocurilor.”

„(5) Sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art.10 alin.(1), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, viramente, foi de vărsământ), mijloacele băneşti, inclusiv cardurile bancare, cu condiția ca toate mijloacele de plată utilizate și mijloacele băneşti, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore participanti la jocul de noroc, să conțină informații despre persoana fizică care a operat cu instrumentul de plată. Pentru jocurile de noroc on-line definite la art.10 alin.(1) lit. h)-m), mijloacele de plată utilizate şi mijloacele băneşti, inclusiv cardurile trebuie să fie operate de bănci din România. Organizatorul de jocuri de noroc la distanță licențiat ȋn România, va face toate tranzacțiile doar prin intermediul conturilor bancare deschise la bănci de pe teritoriul național român.”

„(7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc se înţelege hardul, softul şi mijloacele de comunicații sau mijloacele asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică ONJN.”

7. La articolul 5 după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, respectiv alineatul (8), alineatul (9) şi alineatul (10) cu următorul cuprins:

„(8) Echipamentele dedicate pentru organizarea jocurilor de noroc trebuie aprobate de către Comitetul de Supraveghere al ONJN, pot fi fabricate de un rezident sau nerezident cu condiția ca producătorul să dețină licență, în conformitate cu prezenta lege. Condițiile ce trebuiesc îndeplinite, precum și lista cu echipamentele dedicate jocurilor de noroc va fi reglementată prin ordin al Președintelui ONJN.

(9) Site-ul organizatorului licențiat în România să desfășoare jocuri la distanță trebuie, obligatoriu, să conțină informații în limba română, respectiv: datele organizatorului conform cu înregistrarea sa la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv date de identificare fiscală și/sau un alt număr de identificare, licența emisă de către Comitetul de Supraveghere al ONJN, regulile privind desfășurarea jocurilor de noroc, enumerarea clară și neechivocă a modalităților de acceptare a mizelor, de acumulare și de plată a câștigurilor, suma mizelor și suma câștigurilor, servicii de suport, date de corespondență – inclusiv un număr de telefon și adresa de e-mail pentru contact direct și în timp util cu organizatorul, modalitățile de depunere a plângerilor și sesizărilor către organizator și ONJN, precum si alte astpecte ce vor fi reglementate prin normele de aplicare ale prezentei legi.

(10) În înţelesul prezentei legi, locațiile specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, sunt: sălile dedicate de slot-machine, agențiile de pariuri și agențiile loto, cluburile de poker, sălile de bingo și cazinourile. Condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru locațilie specializate vor fi reglementate prin normele de aplicare ale prezentei legi.”

8.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6.- (1) Prin organizator de jocuri de noroc se înţelege persoana juridică licențiată să organizeze și să exploateze jocuri de noroc în condiţiile prezentei legi şi a reglementărilor specifice. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în condiţiile legii sau persoana juridică constituită legal într-un stat membru al UE, sau în state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană.

(2) Poate dobândii calitatea de organizator temporar de jocuri de noroc, persoana juridică, constituită în condiţiile alin.(1) care organizează şi exploatează jocuri de noroc pe o perioadă de 3 luni, în staţiunile turistice, aşa cum sunt definite în Anexa 5 din HG 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare.”

9.Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7(1) Prin participant la jocul de noroc se înţelege orice persoană fizică majoră (cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți) care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile prezentei legi şi a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc de noroc.

(2) Se interzice participarea la jocuri de noroc tradiționale a persoanelor care nu dețin asupra lor acte de identificare cu poza.”

10.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8.- (1) Prin câştig sau premiu se înţeleg sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câştigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câştigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc.

(2) Un organizator de jocuri de noroc va fi obligat, în termen de maxim 3 zile lucratoare, în conformitate cu procedura stabilită, în condițiile și regulile aprobate pentru desfășurarea jocurilor de noroc să achite câștigurile și/sau să ofere premiile în natură, persoanei fizice care a prezentat jetoane, cupoane, bilete sau alte mijloace pentru a dovedi câștigul, dovezi care sunt prezentate material.”

11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9.- Prin jocuri de noroc frauduloase se înţelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate construcția, datele sau parametri iniţiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de şansă sau metodelor de selecţie.”

12. La articolul 10 alineatul (1) și alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.10.- (1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează:

a) jocuri loto, – joc tradițional – dacă sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) care se desfăşoară cu sau fără prezenţa fizică a jucătorilor. În această categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, şi orice joc de noroc care se desfăşoară cu sau fără prezenţa fizică a jucătorilor şi care constă în extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul cărora pot fi obţinute diverse câştiguri determinate de evenimente care se desfăşoară cu sau fără prezenţa fizică a jucătorilor, cu excepţia jocurilor de noroc definite în continuare;

b) pariuri, – joc tradițional – dacă sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fără implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc în care participantul trebuie să indice rezultatele unor evenimente ce urmează să aibă loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. În această categorie se includ:

(i) pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se distribuie participanţilor declaraţi câştigători proporţional cu numărul variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;

(ii) pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul este cel care stabileşte pe baza unor criterii proprii şi aduce la cunoştinţa participanţilor cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câştigătoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecărui câştig este fixată prin regulament (sumă fixă sau multiplu de miză) independent de totalul mizelor (în cazul pariurilor organizate de deținătorul autorizației);

(iii) pariurile în contrapartidă organizate în cadrul agențiilor de pariuri, activitate care constă în punerea în corespondență a pariurilor între diverși jucători, respectiv acceptarea un pariu plasat de un jucător doar în măsura în care se identifică un alt jucător care plasează un pariu în sensul invers celui plasat inițial. Valoarea fiecărui câştig este determinat de jucători (în cazul pariurilor intermediate de organizator);

c) jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, – joc tradițional – dacă evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, în prezenţa fizică a participanţilor, cu sau fără participarea directă a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: cărţi de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete şi mese de joc, aparate de joc ,inclusiv instalaţiile auxiliare ale acestora, precum şi alte mijloace de joc stabilite prin normele de aplicare ale prezentei legi;

d) jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, – joc tradițional – sunt jocuri de noroc cu cărţi de joc, denumite „poker” care se desfăşoară exclusiv între participanţi în săli (locaţii) specializate.

e) jocurile tip slot-machine: – jocuri tradiționale – de două tipuri, respectiv slot-machine dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice, care vor fi operate în locații specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câştigul este nelimitat și depinde de hazard, și aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat, dacă evenimentele sunt organizate în prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor specifice, care nu vor fi operate în locațiile specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câştigul este limitat și depinde de hazard;

f) jocurile bingo desfăşurate în săli de joc – joc tradițional – cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, în prezenţa fizică a jucătorilor;

g) jocurile bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune, – joc tradițional – cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive, fără prezenţa fizică a jucătorilor.

h) jocurile loto – la distanță – organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie) ce constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace) inclusiv jocurile de videoloterie, în care mijlocul de joc trebuie conectat la un server central, pe care rulează programul de joc și care validează câștigul, și fără de care jocul nu se poate desfășura, sunt jocurile tip loto, prin care se obţin aleatoriu câştiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucătorului neavând nicio influenţă/relevanţă în obţinerea câştigului;

i) jocurile de tip cazinou – la distanță – reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, definite la lit. c) şi d), care sunt desfăşurate integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate de acelasi operator, pe aceeasi platforma de joc,care utilizeaza un singur domeniu de internet şi care sunt organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie), şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la ONJN din România;

j) pariurile în cotă fixă – la distanță – reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, care se desfăşoara integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la ONJN din România;

k) pariurile mutuale – la distanță – reprezentând activitatea de pariuri, care se desfăşoara integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, în cadrul cărora premiul se distribuie participanţilor declaraţi câştigători proporţional cu numărul variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la ONJN din România;

l) pariurile în contrapartidă – la distanță – reprezentând activitatea de pariuri, care se desfăşoara integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, care constă în punerea în corespondență, on-line a pariurilor între diverși jucători, respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucător doar în măsura în care se identifică un alt jucător care plasează un pariu în sensul invers celui plasat inițial, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la ONJN din România;

m) jocurile bingo și keno – la distanță – reprezentând activitatea de bingo si keno, care se desfăşoara integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizat prin intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la ONJN din România;

n) tombola reprezintă acea activitate de extragere de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video, utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (cupe, urne, roți și alte asemenea mijloace), organizată sau nu în prezența fizică a jucătorilor, unde premiile acordate sunt fixe și nu depind de numărul și prețul biletelor vândute, al taloanelor, al jetoanelor și al altor mijloace care atestă participarea la tombolă. Câștigătorii – un număr prestabilit de participanți – vor fi stabiliți prin extragere aleatorie în conformitate cu un regulament afișat în prealabil și aprobat de Comitetul de Supraveghere al ONJN. Tombolele, se pot desfășura ca joc de noroc la distanță sau ca joc de noroc tradițional, iar premiile pot fi doar în natură, valoarea lor neputând fi mai mică de 50% din valoarea totală a mizelor plătite pentru participarea la joc.

o) orice alte tipuri de jocuri de noroc, respectiv jocuri noi sau combinații de jocuri definite la lit.a)-n) și pentru care un organizator obține licență și autorizație de la Comitetul de Supraveghere al ONJN din România;

p) jocurile de noroc temporare, reprezentând jocurile de noroc de la literele c), e) și f) care sunt desfăşurate ȋn staţiunile turistice, sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare pentru o perioadă de 3 luni cu posibilitate a prelungire de maxim 3 luni, precum și FESTIVALUL DE POKER, – joc tradițional – este eveniment temporar, de practicare a jocului de poker în sistem turneu, care se desfăşoară exclusiv între participanţi în săli (locaţii) din cadrul unor unități de cazare, cu respectarea Regulamentului aprobat de Comitetul de Supraveghere al ONJN.

q) Activitatea de jocuri de noroc reprezentată de jocurile de noroc definite la litera p), se va desfăşura numai pe o perioadă limitată în timp bine definită şi în spaţii de exploatare situate doar în staţiunile turistice, așa cum sunt prevăzute în Anexa 5 a HG 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu respectarea condiţiilor de licențiere și autorizare prevăzute în normele de aplicare ale prezentei legi.”

VA URMA

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

  1. Ce dracu mai e de comentat? Ca ma mir cum DNA-ul nu vede aceasta miscare mafiota? Ca o firma sau doua pot impune o lege care distruge o industrie ? Ca lucrez in acest domeniu din ’93, ca am parcurs toate etapele de la simplu angajat pana la cel de patron si acum vin mafiotii astia si dau o lage care ma lasa fara obiect de activitate? Eram un contributor cinstit la bugetul statului, ma agitam sa imi achit taxele si sa dezvolt o afacere corecta , iar acum pentru ca o firma din exterior a dat spaga eu trebuie sa imi inchid afacerea?

    Sper sa putreziti in puscarie ,mafiotilor!

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *