NU ne mai închideți! NU noi răspândim virusul!

OBLIGAȚIA ORGANIZATORILOR DE JOCURI DE NOROC DE AVIZARE PREALABILĂ A ACȚIUNILE DE PROMOVARE – CÂND DEVINE ACEASTA INCIDENTĂ?

miercuri, 10 februarie 2021

de Nicoleta Bărăgan, Avocat Colaborator în cadrul C.A. Mihai Cătălin LUCA

Acțiunile de promovare a bunurilor și serviciilor comercializate ocupă un loc important între practicile comerciale întreprinse de operatorii economici.  Modalitatea de desfășurare a unor astfel de acțiuni este caracterizată prin creativitate și diversitate.

Obligația avizării prealabile de către ONJN îngreunează, inevitabil, procesul de organizare și implementare a unor astfel de acțiuni de promovare, cel puțin din perspectiva termenului relativ îndelungat aflat la dispoziția autorității pentru emiterea avizului, respectiv de 30 de zile de la depunerea documentației complete aferente cererii de avizare (termen reglementat prin art. 6 alin. (8) din Normele metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009).

În ceea ce privește situația specifică a organizatorilor de jocuri de noroc, s-a observat o tendință de practică neunitară la nivelul autorității competente cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale aplicabile, în mod specific, cu referire la sfera de incidență a obligației avizării prealabile.

În acest context, ne propunem să expunem în continuare considerațiile noastre cu privire la condițiile în care devine incidentă obligația solicitării și obținerii de către organizatorii de jocuri de noroc a avizului ONJN pentru desfășurarea unei acțiuni de promovare, precum și să trecem în revistă interpretarea reținută pe acest subiect în practica judiciară recentă.

Pentru această analiză ne îndreptăm atenția, cu precădere, spre dispozițiile art. 6 alin. (5) din Normele metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009 („Normele metodologice”) și art. 3 alin. (1) și (3) din OUG nr. 77/2009.

În conformitate cu art. 6 alin. (5) din Normele metodologice, „Acţiunile de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, organizate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în atribuirea unor câştiguri băneşti sau de orice fel, organizate în afara locaţiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii, care presupun utilizarea modalităţilor de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, aşa cum este prevăzut la art. 3 alin. (3) din OUG 77/2009 se supun avizării ONJN”.

Potrivit art. 3 alin. (3) din OUG nr. 77/2009, „Organizarea de către operatorii economici de acţiuni de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, dacă denumirea acţiunii de promovare induce clienţilor ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfăşurare a acesteia contravine prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, este interzisă. În situaţia în care acţiunea promoţională a unui operator economic îndeplineşte cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc, prevăzute la art. 3 alin. (1), se instituie obligativitatea obţinerii avizului O.N.J.N., cu excepţia loteriilor publicitare organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Elementele definitorii ale jocului de noroc, prevăzute de art. 3 alin. (1) din OUG nr. 77/2009, sunt următoarele: „se atribuie câştiguri materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite în baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, denumit în continuare O.N.J.N., prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora”.

Astfel cum se poate observa, prin art. 3 alin. (3) din OUG nr. 77/2009 s-a avut în vedere reglementarea obligației avizării prealabile a acțiunilor promoționale desfășurate de către operatorii economici, în general (fără a face distincție între categoriile de operatori economici). Pentru a deveni incidentă obligația enunțată anterior, acțiunea promoțională trebuie să îndeplinească în mod cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc, prevăzute la alin. (1) al art. 3 din același act normativ.

Prin art. 6 alin. (5) din Normele metodologice s-a reglementat, cu aplicabilitate, însă, doar pentru organizatorii de jocuri de noroc, o situație nuanțată în care devine incidentă obligația avizării prealabile a unei acțiuni de promovare. În lumina acestei norme legale, acțiunile de promovare constând în atribuirea unor câștiguri bănești sau de orice fel, organizate în afara locațiilor proprii sau a paginilor de internet proprii, care presupun utilizarea unor modalități de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, așa cum este prevăzut la art. 3 alin. (3) din OUG 77/2009 se supun avizării ONJN.

Acțiunile de promovare

În opinia noastră, este indubitabil că dispozițiile art. 6 alin. (5) din Normele metodologice nu pot fi citite și interpretate decât prin coroborare cu dispozițiile art. 3 alin. (1) și (3) din OUG nr. 77/2009 (trimiterea la art. 3 alin. (3) din OUG 77/2009 fiind inclusă chiar în mod expres în cuprinsul art. 6 alin. (5) din Normele metodologice).

Astfel, din interpretarea coroborată a acestor dispoziții legale, obligația stabilită prin art. 6 alin. (5) din Normele metodologice, de solicitare și obținere a avizului ONJN pentru o acțiune promoțională specifică, se naște și este incidentă numai în cazul în care acțiunea promoțională îndeplinește cumulativ și elementele definitorii ale jocului de noroc, reglementate prin alin. (1) al art. 3 din OUG nr. 77/2009.

În sprijinul acestei afirmații, amintim că Normele metodologice au fost adoptate prin Hotărâre de Guvern, în executarea OUG nr. 77/2009, cu scopul de a reglementa punerea în aplicare a dispozițiilor acestei din urmă ordonanțe de urgență, sens în care, în conformitate cu dispozițiile legale privind normele de tehnică legislativă stabilite prin Legea nr. 24/2000, Normele metodologice nu pot contraveni principiilor și dispozițiilor OUG nr. 77/2009 și nu pot depăși limitele stabilite prin acest din urmă act normativ de nivel superior.

Or, astfel cum se stabilește prin art. 3 alin. (3) din OUG nr. 77/2009 (actul de nivel superior), la care se face trimitere în mod expres prin art. 6 alin. (5) din Normele metodologice (actul de nivel inferior, emis în executarea actului de nivel superior), pentru a fi incidentă obligația de a solicita și obține avizul ONJN pentru o acțiune promoțională, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc.

Prin urmare, în opinia noastră, în cazul în care nu există corespondență între modalitatea faptică de desfășurare a acțiunii de promovare și condițiile reglementate de ipoteza normelor juridice în discuție, inclusiv condiția ca acțiunea de promovare să îndeplinească cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc, obligația de solicitare și obținere a avizului ONJN nu este incidentă.

Interpretarea expusă anterior a fost validată în practica judiciară recentă, în cadrul unei sentințe pronunțate de către Judecătoria Sectorului 3 într-un dosar având ca obiect plângere contravențională împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției, pentru fapta de a se fi încălcat dispozițiile art. 6 alin. (5) din Normele metodologice în contextul desfășurării unei acțiuni de promovare.

În esență, în argumentarea soluției de anulare a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, instanța a reținut că, din coroborarea dispozițiilor art. 6 alin. (5) din Normele metodologice cu art. 3 alin. (1) și (3) din OUG nr. 77/2009, rezultă că obligația solicitării și obținerii avizului ONJN pentru o acțiune promoțională este aplicabilă doar în cazul în care acțiunea promoțională a unui operator economic (în speță, organizator de jocuri de noroc) îndeplinește cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc, menționate la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 77/2009 (printre altele, perceperea unei taxe de participare de la participanții la campanie, selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului/campaniei).

Mai mult, instanța a reținut că evenimentul care face obiectul campaniei este diferit de modalitatea de atribuire a premiilor, care poate fi aleatorie prin tragere la sorți.

Astfel, a fost clarificat că dacă în contextul desfășurării unei acțiuni promoționale sunt prezente doar elementele descrise în cadrul art. 6 alin. (5) din Normele metodologice (respectiv: atribuirea unor câștiguri, organizarea acțiunii în afara locațiilor/paginilor de internet proprii, utilizarea modalităților de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc – desemnare câștigători în mod aleatoriu), însă nu sunt prezente cumulativ celelalte elemente-condiție stabilite de lege (prin art. 3 alin. (3) din OUG nr. 77/2009), nu este incidentă obligativitatea solicitării și obținerii avizului ONJN pentru desfășurarea acțiunii promoționale specifice.

În concluzie, pentru a deveni incidentă obligația avizării prealabile de către ONJN, acțiunea promoțională desfășurată în condițiile art. 6 alin. (5) din Normele metodologice trebuie să îndeplinească, deopotrivă, în mod cumulativ, elementele definitorii ale jocului de noroc prevăzute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 77/2009.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *