MaxBet Academy – Center of Excellence for the Next Generation of Leaders! Academia MaxBet – Centrul de excelență pentru noua generație de leaderi!

joi, 22 noiembrie 2018

One of the most important pillars of the MaxBet business is the investment in the education of its employees.

In 2013, MaxBet company management took the strategic decision to set up the MaxBet Training Center, a component of the Human Resources Department, having the main goal to  create and deliver  on-the-job training programs tailored to the needs of the gambling industry, customers, and, last, but not least, the development needs of all MaxBet employees, within the operational area but also in  the company’s support departments.

During the 5 years, MaxBet training program has been developed, and today we can talk about the MaxBet Academy, an institution under which umbrella we have developed 9 training programs tailored to the needs of MaxBet employees, in order to guide them from the first month of activity in the company, and after that for the development of their communication skills, professional sales and leadership.

Significant accent is being put on the balanced and sustainable development of our employees and prepare them   technically, but also emotionally to support the current and future important roles of the company.

Thus, all employees of the company are participating at the following programs: Non-Violent Communication, Objective Setting Techniques, Leadership Coaching.

MaxBet

The company sustains the planned participation of all its employees in the training programs developed in an interactive and enjoyable manner by three internal trainers: Alin-George Apostol, Andrei-Alin Zaharia, Sergiu-Cristian Dulea, the main objective being that each MaxBet employee shall attend at least at one course during one year.

In order to establish the knowledge and the real development of the skills involved in the courses, MaxBet trainers maintain the dialogue with the participants periodically, through follow-up actions or coaching staff meetings.

We are constantly following the improvement of the organizational climate, the development of solid relationships based on the trust and mutual support in our teams, as a support for all those who want to work professionally within the two MaxBet companies.

We sustain the internal promotion of our employees, both in the operational area and other departments of the company.

Every employee has real promoting chances in MaxBet companies if he / she has at least 1 year in the company, the basic technical skills required for the job and the desire to improve continuously.

99% of operational management is internally promoted and the departments level, the promotion of employees in our Hall network is the first option. At present, 50% of MaxBet support specialists are internally promoted.

In order to provide the skills needed for future generations of MaxBet leaders and managers, and to strengthen them, MaxBet Academy delivers Train the Trainers, Emotional Intelligence in Management, Leadership and Management, courses that contain the recipe needed to turn each participant’s potential into real performance.

For the year 2019, the team of trainers, coordinated by the Human Resources Director of the company, is preparing the 10th MaxBet Academy Training Program, designed to present in a professional grade Change Management for all Management staff and then for all its employees, as a training action for the major changes to be implemented next year in many of the company’s systems.

We are aware that the skills, knowledge and abilities of our employees are our most valuable asset and that is why we shall sustain permanently the personal and professional development of each MaxBet employee, in a responsible and assumed way.

Unul dintre cei mai importanți piloni ai business-ului MaxBet îl reprezintă investiția în educația angajaților săi.

În anul 2013 managementul MaxBet a luat decizia strategică de înființare a Centrului de Training MaxBet, componentă a Departamentului Resurse Umane având ca obiectiv crearea și livrarea internă a unor programe de pregătire cât mai adaptate la cerințele industriei de gambling, clienților și nu în ultimul rând la nevoile de dezvoltare ale tuturor angajaților MaxBet, atât din zona operațională, cât și din departamentele suport ale companiei.

În decursul celor 5 ani activitatea de training a companiei MaxBet a evoluat, putându-se vorbi astăzi de Academia MaxBet, instituție sub a cărei umbrelă am dezvoltat 9 programe de training, adaptate nevoilor angajaților MaxBet, pentru ghidarea lor începând de la prima lună de activitate în companie și ulterior, pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, vânzare profesionistă și leadership.

Punem mare accent pe dezvoltarea echilibrată și sustenabilă a angajaților noștri și îi pregătim atât din punct de vedere tehnic, cât și emoțional pentru susținerea rolurilor importante actuale și viitoare din companie.

În acest sens toți angajații companiei participă susținut la cursuri de Comunicare Non Violentă, Tehnici de Setare Obiective, Leadership Coaching.

MaxBet

Compania susține participarea planificată a tuturor angajaților săi la programele de training derulate într-o manieră interactivă și plăcută de cei 3 traineri MaxBet: Alin-George Apostol, Andrei-Alin Zaharia, Sergiu-Cristian Dulea, obiectivul fiind ca fiecare angajat al MaxBet să participe cel puțin la un curs în decursul unui an.

Pentru fixarea cunoștințelor și dezvoltarea reală a competențelor vizate în cadrul cursurilor, trainerii MaxBet mențin dialogul cu participanții periodic prin acțiuni de follow-up sau ședințe de personal coaching.

Urmărim permanent îmbunătățirea climatului organizațional, dezvoltarea unor relații solide bazate pe încredere și susținere reciprocă în echipele noastre ca și suport pentru toți cei care își doresc să evolueze profesional în cadrul celor 2 companii MaxBet.

Susținem promovarea internă a angajaților noștri, atât în zona operațională, cât și în celelalte departamente ale companiei.

Orice angajat are șanse reale de promovare în companiile MaxBet dacă are cel puțin 1 an în companie, abilitățile tehnice de bază necesare postului și dorința de a se perfecționa continuu.

99% din managementul operațional este promovat intern iar la nivel de departamente promovarea angajaților din rețeaua noastră de săli este prima opțiune. În momentul de față 50% din specialiștii departamentelor suport MaxBet, sunt promovați intern.

Pentru a asigura competențele necesare viitoarelor generații de leaderi și manageri MaxBet, dar și pentru consolidarea acestora, Academia MaxBet livrează cursurile de Train the Trainers, Inteligența Emoțională în Management, Leadership și Management, cursuri ce conțin rețeta necesară transformării potențialului fiecărui participant în performanțe reale.

Pentru anul 2019 echipa de trainerii, coordonată de Directorul de Resurse Umane al companiei pregătește al 10-lea program de training al Academiei MaxBet, menit să prezinte într-o notă profesionistă Managementul Schimbării pentru tot managementul și, ulterior, pentru toți angajații săi, ca și acțiune de pregătire a angajaților pentru marile schimbări ce urmează a fi implementate de anul viitor în multe din sistemele companiei.

Suntem conștienți că aptitudinile, cunoștințele și competențele angajaților noștri reprezintă activul nostru cel mai de preț și tocmai de aceea vom susține în mod permanent, responsabil și asumat dezvoltarea personală și profesională a fiecărui angajat MaxBet!Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.