4242

joi, 5 iulie 2012

42, also known as Texas 42, is a trick-taking game played with a standard set of double six dominoes. 42 is often referred to as the „national game of Texas”, and continues to be very popular in much of the state. Tournaments are held in many towns, and the State Championship tournament is held in Hallettsville, Texas the first Saturday of March each year. In 2011 it was designated the official State Domino Game of Texas.

Rules

The game is played by four people, in teams of two each, who sit facing each other across the table. The object of the game is to be the first team to reach seven „marks” (points). The game consists of a number of hands, each of which is worth one or more marks, depending on the bid. However, it is important to note that 42, much like any other game, has in many cases been modified by particular groups or families, resulting in innumerable variations on the original game according to particular preference, habit, or family lore and legend.

The Bid

Before commencing play, each player will bid the number of points they are going to try to win by catching tricks (see scoring, below). The bidder determines what to bid by estimating how many tricks will be lost along with the number of count dominoes (see below) that will be lost. The minimum bid is 30. A player may also pass (make no bid). If all players pass, the dealer is either forced to bid or the dominoes are reshuffled by the next dealer. As there are 42 points in the game (one point for each of the 7 tricks, plus 35 points from the 6-4, 5-5, 3-2, 4-1, and 5-0 dominoes), the maximum bid possible is 42, with one exception: a player may bid 84, which means (like 42) that the player must catch all tricks, and the results of the tricks will be stacked atop another as they are played, so as to prevent the players from seeing what has already been introduced into play. The benefit of bidding „84” versus only „42” is that if successful, the bidder wins two marks for the game instead of only one. As the trump is declared by the winner of the bid, one strategy is to bid high if one has most of the dominoes in one particular suit.

How play it a hand

The winning bidder then designates his trump, which can consist of calling a particular suit trumps; doubles as trumps, or „follow me” (also known as „no trump,” in which there is no trump suit). Play then proceeds to the left of the person who played. Each player must follow suit, if possible. When led, each domino is considered to belong to the suit of its higher end, unless that domino contains the number of the trump suit, in which case it is considered a member of the trump suit. The double of any suit is the highest-ranking member of that suit, followed by the highest number on the non-suit side. The highest number of the leading suit wins, unless a trump is played, in which case the highest trump wins. The winner of the trick takes the dominoes into their possession and leads on the next trick. Play continues until the bidding team has made their contract, or else is „set” (denied the possibility of winning) by the non-bidding team. At that time, the appropriate team is awarded one or more marks.

Scoring

Each trick is worth one point. There are five „count” pieces (those whose spots total five or ten) that are worth that number of points: the 0-5, 1-4 and 2-3 are worth five points each; the 5-5 and 6-4 are each worth ten. The total of all the count pieces (35) plus the seven tricks equals 42, which is the number of points in a hand, hence the name of the game.

A game is typically played for seven marks, as seven marks on paper can form the capital letters ALL.

Special Contracts

84: The bidder’s team must win all the tricks. Dominoes are played trick atop trick to avoid revealing what has been played thus far in the hand. If the bidder’s team succeeds in catching all the tricks, the team earns two marks.

42: The bidder’s team must win all the tricks. The hand is played as per usual.

30: The minimum bid. Successive bids must be higher than this bid, or the player must pass (make no bid).

The highest bid wins the auction and that player has the right to name the trump suit and lead.

Terminology

There are a number of special terms in the game of 42:

 • dominoes: rocks, bones
 • shuffle: shake, wash, stir
 • suit: number on one end of the domino
 • points: marks
 • 1s: aces
 • 2s: deuces (or „ducks”)
 • 3s: treys
 • the one-blank: roach
 • the six-three: the devil
 • the two-one: domination dominoe
 • low: nello
 • to not follow suit when appropriate: renege
 • one who reneges: renegger
 • the verb meaning to play a trump on a non-trump: trump
 • the double of any trump suit: the „bull” or „big kahuna”
 • the trump immediately below the double: the „cow” or „moo-moo”
 • count which adds up to 5: a nickel
 • count which adds up to 10: a dime

42, cunoscut și sub numele de Texas 42, este un joc care presupune câștigarea de trucuri și se joacă cu un set standard de domino cu șase duble.  42 este numit adesea și  „jocul național al Texasului” care continuă să fie foarte popular în multe state. Multe orașe găzduiesc turnee, iar Turneul Campionatului Statal se desfășoară anual în Hallettsville, Texas, în prima sâmbătă a lunii martie. În 2011 acesta a fost desemnat Statul Oficial al Jocului Texas Domino.

Reguli

Jocul se joacă în patru persoane distribuite în echipe de câte doi, care stau la masă față în față. Scopul jocului este să fii prima echipă care ajunge la șapte „marcaje” (puncte). Jocul este alcătuit dintr-un număr de mâini, fiecare dintre acestea valorând una sau mai multe marcaje, în funcție de ce se licitează. În orice caz, este important de specificat că 42, la fel ca orice alt joc, a fost modificat în multe cazuri, de grupuri particulare sau familii, rezultând un număr nedeterminat de variante ale jocului original, ce variază în funcție de preferințe, obiceiuri, învățături de familie sau legende.

Licitația

Înainte de începerea jocului, fiecare jucător va licita numărul de puncte pe care va încerca să îl obțină prin câștigarea de trucuri (vezi scorul de mai jos). Cel care licitează își stabilește această licitație în funcție de câte trucuri se vor pierde cu numărul de dominouri numărate (vezi mai jos) a se pierde. Licitația minimă este de 30. Jucătorul poate, de asemenea, să spună pas. Dacă toți jucătorii spun pas, fie este obligat să liciteze dealerul, fie sunt reamestecate dominourile de către următorul dealer. În joc sunt 42 de puncte (câte un punct pentru fiecare truc, acestea fiind în număr de 7, plus 35 de puncte pentru  dominourile 6-4, 5-5, 3-2, 4-1 și 5-0), licitația maximă posibilă este de 42, cu o singură excepție: când un jucător poate licita 84, ceea ce înseamnă (asemenea lui 42) că jucătorul trebuie să câștige toate trucurile, iar rezultatele sunt așezate unele deasupra altora pe măsură ce se joacă, pentru a împiedica jucătorii să vadă ce a fost deja introdus în joc. Beneficiul licitației „84” versus celei de numai „42” este acela că, dacă reușește, licitatorul câștigă două trucuri pe joc în loc de unul singur. Atunci când un câștigător al licitației declară un atu, o strategie optimă de joc, ar fi aceea de a licita mult, în cazul în care un jucător are majoritatea de dominouri de o anumită suită.

Cum se joacă o mână

Licitatorul câștigător desemnează un atu, care poate fi alcătuit din atuuri de o anumită suită; duble ca atu, sau „după mine” (cunoscut și sub numele de  „fără atu,” caz în care nu există atu de suită). Jocul va continua după aceasta cu jucătorul din stânga celui care a jucat. Fiecare jucător trebuie sa respecte suita, dacă acest lucru este posibil. Atunci când este condus, fiecare domino este considerat ca apartinând suitei cu final ridicat, exceptând cazul în care acel domino conține numărul atuului de suită. Dubla pentru orice suită este punctată cel mai mult în suita respectivă, urmată fiind, de cel mai mare număr din latura de non-suită. Cel mai mare număr al suitei care conduce jocul câștigă, cu excepția cazului în care se joacă un atu. Câștigătorul trucului ia dominourile în posesia sa și conduce următorul truc. Jocul continuă până când echipa care licitează își realizează contractul, în caz contrar jocul este declarat „set” (posibilitatea de a câștiga este declarată nulă) de către echipa care nu licitează. În acest moment, echipa adecvată primește una sau mai multe marcaje.

Scor

Fiecare truc valorează un punct. Se punctează 5 combinații (cele care au în total 5 sau 10 pete) care valorează un număr de puncte: combinațiile 0-5, 1-4 și 2-3 valorează cinci puncte fiecare; 5-5 și 6-4 zece puncte fiecare. Totalul tuturor combinațiilor punctate (35) plus șapte trucuri însumează 42, care reprezintă numărul de puncte ale unei mâini, de aici și numele jocului.

Un joc se joacă de obicei pentru șapte marcaje, după cum șapte marcaje pe hârtie pot forma literele mari ALL.

Contracte Speciale

84: Echipa licitatorului trebuie să câștige toate trucurile. Dominourile se joacă truc pe truc pentru a se evita dezvăluirea celor jucate până atunci în joc. Dacă echipa licitatorului reușește să câștige toate trucurile, atunci echipa câștigă două marcaje.

42: Echipa licitatorului trebuie să câștige toate trucurile. Mâna se joacă în mod obișnuit.

30: Licitația minimă. Licitațiile succesive trebuie să fie mai ridicate decât această licitație, sau jucătorul trebuie să spună pas.

Cea mai mare licitație câștigă iar jucătorul respectiv are dreptul de a numi atuul și suita conducătoare.

Terminologie

Jocul 42 conține anumiți termeni specifici:

 • dominouri: rocks, bones
 • amestecare: shake, wash, stir
 • suită: numărul de la un capăt al dominoului
 • puncte: marcaje
 • 1: ași
 • 2: doiari (sau „ducks”)
 • 3: treiari
 • unu zero: roach
 • șase-trei: diavolul
 • doi-unu: domino dominant
 • scăzut: nello
 • a nu se urma o suită atunci când ar fi potrivit: renege
 • cel care practică renege: renegger
 • verbul care înseamnă a juca un atu sau un non-atu: atu
 • dublarea oricărei suite de atu: „bull” sau „big kahuna”
 • atu imediat sub dublă: „cow” sau „moo-moo”
 • punctaj care însumează până la 5 puncte:  nickel

punctaj care însumează până la 10 puncte: dime

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.