2018: A year to consolidate the industry from ROMBET’s perspective 2018: Un an al consolidării industriei din perspectiva ROMBET

miercuri, 7 februarie 2018

The year 2018 is the year in which the primary and secondary legislation, by means of GEO 77/2009 and GR 111/2016, shall entirely show their effects given that they have set the foundation of a regulation that is modern and in complete compliance with European recommendations with regards to a common goal, which is a stable and well regulated industry.

 

It is the year in which the NOG (National Office for Gambling) shall regulate certain key fields which have yet to be sufficiently clarified, be it either responsible games, which shall become more evident in 2018, including through the Responsible Game Foundation, a clarification necessary for approving publicity activities, because there are still debates and different approaches among operators, especially between the specificity of promoting on-line operators and land-based operators.

 

2018 is the year in which the provisions of the “tax revolution” enter into force and in which ROMBET, by means of the seminaries it shall organize, both in Bucharest and at national level, must give answers to a series of questions which are constantly asked by gambling organizers:

 

  1. Establishing the type of tax which is to be paid, by respecting the statement obligations provided by law:
  1. The income tax of micro-enterprises, in the context in which, on 31.12.2017, they gained income which has not exceeded the RON equivalent of a million euros, at the exchange rate valid upon the closing of the fiscal year, with the question, if, perhaps, with the approval of GEO 79/2017, things shall return to their initial provisions, according to which the income from gambling cannot be taxed as such;
  2. The specific tax, for activities provided under Law 170 from 2016 in conditions in which it does not enter within the income tax of micro-enterprises, which has priority against the specific tax for all other gambling adjacent activities;
  1. Practical measures as to apply provisions regarding transferring compulsory social contributions due on behalf of employees with obligations attributed to employers. To this respect, the employer is to establish, retain, declare and pay the obligations due by employees, as well;

The level of contributions due and the income tax starting with the year 2018:

Employee: social security contribution due to the state social security budget – 25%; health insurance contributions due to the Sole national health insurance fund – 10%.

Employer: labor collateral contribution due to the state budget – 2.25%.

Tax rate: the tax rate is of 10% and it is applied to the taxable income associated to each source of each category used to determine tax.

Speaking about 2018, Mr. Dan Ghiță, ROMBET president, said that “it is important to give the signal we have to give: we have consolidated market, stable, transparent and regulated. Moreover, we are predisposed to change as the desire to grow is still extremely strong. We have a young generation of business people in the industry, and this is another very good sign, because they have made their reputation in an era of change, they know what it means and are prepared for it. Even more so, they will also generate it”.

 

Mr. Bogdan Coman, ROMBET Executive Director, believes that 2018 shall produce several more changes: more and more support companies arise for the gambling industry, which provide services especially for specialized software development. “If we turn our attention to neighboring countries – Bosnia, Serbia, Macedonia, Bulgaria – we see that this is becoming a more and more accentuated trend. IT companies in the industry, from the Balkans, are becoming more and more important all over Europe. This represents an extraordinary opportunity for Romania because of the fact that our country is known for its human resources in IT. We believe that this trend shall go on and shall become even more evident this year, not only based on accessing resources in the region, but also as a result of internal growth signaled by many of our association’s members”.

 

From an organizational point of view, ROMBET hopes that 2018 shall be the year in which associations in the field shall work best together and shall unite their efforts for more unity in strategies and actions. It all has already started in 2017: now, it’s time to enforce the partnership between associations.Anul 2018 este anul în care legislația primară și secundară, prin OUG 77/2009 și HG 111/2016, își vor arăta pe deplin efectele prin faptul că au pus bazele unei reglementări moderne și în deplin acord cu recomandările europene în ceea ce privește scopul comun, pentru o  industrie stabilă și bine reglementată.

 

Este anul în care ONJN urmează să regleze unele domenii cheie care nu au fost încă suficient de bine clarificate, fie că vorbim de jocul responsabil, care va prinde mai mult contur în 2018, inclusiv Fundația pentru Joc Responsabil, o clarificare necesară pentru acordarea avizului asupra acțiunilor publicitare, pentru că există încă dezbateri și abordări diferite ale operatorilor, mai ales între specificul promovărilor operatorilor online și cei land-based.

 

2018 este anul în care intră în vigoare prevederile „revoluției fiscale” și în care ROMBET, prin seminariile pe care le va organiza, atât în București, cât și în țară, trebuie să răspundă la o serie de întrebări care apar mereu din partea organizatorilor de jocuri de noroc:

 

  1. Stabilirea tipului de impozit ce urmează să fie plătit, cu respectarea obligaţiilor declarative prevăzute de lege:
  1. Impozit pe venitul micro-întreprinderilor, în condiţiile în care la 31.12.2017 au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a unui milion de euro, la cursul de schimb valabil la închiderea exercițiului financiar, cu întrebarea dacă nu cumva, odată cu aprobarea OUG 79 din 2017, se va reveni la forma inițială a prevederii, conform căreia veniturile provenite din jocuri de noroc nu pot fi impozitate sub această formă;
  2. Impozit specific, pentru activităţile prevăzute de Legea 170 din 2016 în condiţiile în care nu se încadrează la impozitul pe venitul micro-întreprinderilor, care prevalează față de impozitul specific pentru celelalte activități adiacente jocurilor de noroc;
  1. Măsuri practice pentru punerea în aplicare a prevederilor privind trecerea contribuţiilor sociale obligatorii datorate în sarcina salariaților cu obligațiile ce revin angajatorilor. În acest sens angajatorul urmând să stabilească, să reţină, să declare şi să plătească obligaţiile datorate şi de salariaţi;

Nivelul contribuţiilor datorate şi a impozitului pe venit începând cu anul 2018:

Salariat: contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat – 25 %; contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate – 10%.

Angajator: contribuția asiguratorie pentru muncă datorată bugetului de stat – 2,25%.

Cota de impozitare: cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului.

Vorbind despre 2018 dl. Dan Ghiță, președintele ROMBET, spune că „este important să dăm semnalul care trebuie: avem o piață consolidată, stabilă, transparentă și reglementată. În plus, suntem predispuși la schimbare întrucât apetitul pentru creștere este încă extrem de pregnant. Avem o generație tânără de oameni de afaceri în industrie, iar acesta este un alt semn foarte bun, pentru că și-au construit reputația într-o epocă a schimbării, știu ce înseamnă și sunt pregătiți pentru ea. Mai mult, o vor și genera”.

 

Dl. Bogdan Coman, director executiv ROMBET, crede că 2018 va mai produce câteva schimbări: apar tot mai multe companii de suport pentru industria de jocuri de noroc care furnizează servicii mai ales în dezvoltarea de software specializat. “Dacă ne uităm la țările vecine – Bosnia, Serbia, Macedonia, Bulgaria – vedem că acesta este un trend tot mai accentuat. Companii de IT din industrie, originare în Balcani, devin tot mai importante în întreaga Europă. Acest fapt reprezintă o oportunitate extraordinară pentru România datorită și faptului că țara noastră este renumită pentru resursa umană în domeniul IT. Credem că acest trend va continua și se va accentua în acest an, nu doar pe baza accesării de resurse din regiune, dar și în urma creșterii interne semnalate de mulți dintre membri asociației noastre”.

 

Din punct de vedere organizațional ROMBET speră că 2018 va fi anul în care asociațiile din domeniu vor lucra cel mai bine împreună și își vor uni eforturile pentru mai multă unitate în strategii și acțiuni. Deja startul este dat din 2017: acum trebuie consolidat parteneriatul între asociații.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.